Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOSCI KORNICA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOSCI KORNICA

Znak: GN. 6840.13.2021-2023.AM

Końskie, dnia 23.08.2023 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOSCI KORNICA

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości,ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Końskie, położonej w miejscowości Kornica, obręb 0018, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 107/2 o pow. 0,1011 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00037109/8

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 75.000 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 7.000,00 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

Cena zawiera podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2023 poz. 1570)

Opis nieruchomości:

Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej około 3,6 km od siedziby Gminy Końskie drogą krajową w kierunku Warszawy, następnie od głównej trasy około 0,9 km w kierunku zachodnim przez miejscowość Kornica drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 107/2 o pow. 0,1011 ha, w tym rodzaj użytków: R kl. V – 0,1011 ha, grunty orne. Kształt zbliżony do prostokąta, układ wschodnio-zachodni, niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo ogrodzona (ogrodzenie działki sąsiedniej). Grunty na działce porośnięte wysokimi trawami, liczne zakrzaczenia i zadrzewienia (samosiewy czeremchy). Działka od wschodu przylega do ulicy Ogrodowej o nawierzchni asfaltowej, od zachodu przylega do działki przeznaczonej pod drogę publiczną, od północy graniczy z działką zabudowaną, a od południa sąsiaduje z działką niezabudowaną. Teren wyposażony jest w urządzenia infrastruktury technicznej: energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sieciową.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulicy Odlewników Koneckich oraz części sołectwa Kornica, zatwierdzonym Uchwałą Nr LVIII/530/2023 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28.06.2023 r., działka oznaczona numerem ewidencyjnym 107/2 znajduje się na terenie o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej lub zieleni zorganizowanej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 11 października2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1, pokój nr 2 (skrzydło zachodnie Urzędu)

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 złotych (słownie siedem tysięcy złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 4 października 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN)

– okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

– okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego pomiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 4 (skrzydło zachodnie Urzędu), tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie, na stronie infopublikator.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, w siedzibie Starostwa Powiatowego i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kornica.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.