Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA KUŹNICA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA KUŹNICA

Znak: GN. 6840.10.2022.AM

Końskie, dnia 04.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI STARA KUŹNICA

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, działając na podstawie uchwały Rady Miejskie w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany, użyczenia oraz obciążania nieruchomości,ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Stara Kuźnica (obręb 0040), stanowiącej własność Gminy Końskie, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 557 i 558 o łącznej pow. 0,1200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KI1K/00036277/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium: 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Cena jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

Opis nieruchomości:

Stara Kuźnica to sołectwo położone w odległości ok. 10 km. na północny-wschód od miasta Końskie. W skład sołectwa Stara Kuźnica wchodzą niewielkie wsie: Drutarnia i Chełb, wszystkie należące do obrębu ewidencyjnego Stara Kuźnica. Sołectwo otoczone lasami, posiada charakter miejscowości letniskowej.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 557 o pow. 0,06 ha i 558 o pow. 0,06 ha (łącznie 0,12 ha). Położona jest we wsi Chełb, obręb ewidencyjny Stara Kuźnica. Dojazd do wsi jest drogą asfaltową od strony drogi Końskie – Przysucha, przez Młynek Nieświński i Drutarnię. Miejscowość jest niewielka, otoczona lasami. Działki położone są w obszarze leśnym. Nie przylegają do siebie, oddziela je ciek wodny.

Działka nr 557 od strony północnej przylega do drogi asfaltowej prowadzącej przez wieś, zatem dojazd do działki jest dobry. Od najbliższej zabudowy wsi oddalona o niepełne 200 m. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, jest wąska, o zmiennej szerokości ok. 5-7 m. Północną część działki stanowi las sosnowy, jest to kilka pojedynczych sosen, południowa część działki to grunty zakrzewione.

Działka nr 558 położona jest w obszarze leśnym. Dojazd do działki od zabudowanej części wsi Chełb jest przez wieś Stara Kuźnica i dalej drogą gruntową leśną przez las, długość dróg ok. 1,5 km. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta, wąska, o zmiennej szerokości ok. 6-7 m. Przez działkę przepływa rzeka, o kierunku wschód-zachód, przy rzece drzewostan zniszczony przez bobry, teren podmokły. Pojedynczy drzewostan sosnowy występuje w południowej części działki.

Wg ewidencji gruntów działka nr 557 stanowi lasy i łąki trwałe (LsV – 0,03 ha, ŁV – 0,03 ha), działka nr 558 – lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (LsV – 0,04 ha, Lz-RVI – 0,02 ha).

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość oznaczona numerami 557 i 558 w Starej Kuźnicy, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie uchwalonym uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2020 r. działka nr 557 położona jest licząc od północnej granicy działki w kierunku południowym w części na terenie leśnym, w części na terenie zieleni nieurządzonej. Działka nr 558 to teren zieleni nieurządzonej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Zgodnie z przepisem art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672), w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków (…)

– Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 7 września 2022 roku o godz. 12:00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Końskie, ul. Partyzantów 1,

pokój nr 2 (skrzydło zachodnie).

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 31 sierpnia 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN)

– okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,

– okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a) podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego pomiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

b) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

c) w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
 • przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 3. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
 4. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.
 5. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do zawarcia umowy notarialnej.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.
 8. Przetarg odbywa się na warunkach wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) oraz z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).
 9. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 4 (skrzydło zachodnie), tel. 41 372-32-49 wew. 204.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Końskie, na stronie infopublikator.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, w siedzibie Starostwa Powiatowego i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stara Kuźnica.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy