Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 492/2023

Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wyłonienie dzierżawców na czas nieoznaczony dla każdej z poniższych nieruchomości przeznaczonych wyłącznie na działki rekreacyjno-warzywne:
Lp.ULICAOZNACZENIE NIERUCHOMOŚCIPOWIERZCHNIANR PORZĄDKOWY NIERUCHOMOŚCIOZNACZENIE
W MPZP SYMBOLEM:
1.Świnoujście –Warszów ul. Norweska
część dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
314 m260RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

2.Świnoujście – Warszów ul. Barlickiego
część dz. nr 65, obr. 0012
KW nr SZ1W/00020833/9
450 m22ZI.V.A.17 – teren prowizorycznych ogrodów działkowych oraz zieleni nieurządzonej do uporządkowania
i adaptacji zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów zieleni izolacyjnej.

3.Świnoujście – zaplecze
ul. Mazowieckiej
część dz. nr 25, obr.0005
KW nr SZ1W/00026464/3
376 m268TO.II.E.11 – kategoria terenów otwartych.

4.Świnoujście –Warszów ul. Norweskaczęść dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
320 m267RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

5.Świnoujście –Warszów ul. Norweskaczęść dz. nr 293/2, obr. 0012
KW nr SZ1W/00021897/2
330 m269RD.V.B.69 – tereny ogrodów działkowych.

Działki oznaczone w tabeli na pozycjach 4 i 5 nie były dotychczas użytkowane z przeznaczeniem na ogródki rekreacyjno-warzywne. Teren jest porośnięty krzakami oraz zadrzewiony. Dzierżawca we własnym zakresie zobowiązany jest do przygotowania gruntu celem wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać
z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących ochrony środowiska, w tym pielęgnacji drzew i krzewów.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby mające zdolność do czynności prawnych lub ich pełnomocnicy.
 2. Czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza dla wyżej wymienionych terenów z przeznaczeniem na działki rekreacyjno-warzywne wynosi 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100) za jeden metr kwadratowy gruntu netto rocznie. Do stawki wylicytowanej w przetargu dodaje się podatek VAT w stawce obowiązującej.
 3. Postąpienie dla nieruchomości wynosi 0,10 zł bądź wielokrotność kwoty 0,10 zł netto za 1 m2.
 4. Wylicytowana stawka czynszu dzierżawnego nie podlega obniżce w czasie trwania umowy dzierżawy.
 5. Dla działek oznaczonych w tabeli numerami 4 i 5, w związku z koniecznością ich przygotowania do użytkowania przez Dzierżawcę we własnym zakresie, przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy czynsz wyniesie 10% wylicytowanej stawki netto czynszu dzierżawnego, która to kwota zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej.
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony począwszy od 1 listopada 2023 r.
 7. Przetarg odbędzie się 2 października 2023 r. o godzinie o godz. 10:00 w sali nr 130 Urzędu Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5.
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest:

1) wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

2) wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku w podanej powyżej wysokości z oznaczeniem „Przetarg –działki rekreacyjno-warzywne”, na konto depozytów Miasta Świnoujście: Pekao S.A. nr 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto depozytów Miasta,

3) Wpłacenie jednego wadium zgodnie z niniejszym ogłoszeniem uprawnia Uczestnika
do udziału w przetargu na licytację nieruchomości do czasu wylicytowania jednej z nich.

 1. W przypadku wygrania przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.
 2. W przypadku nie wygrania przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych
  od daty rozstrzygnięcia przetargu na wskazane przez oferenta konto.
 3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w terminie od 23 października 2023 r. do 27 października 2023 r.
 4. Osoba zamierzająca wziąć udział w postępowaniu przetargowym zobowiązana jest do:

1) przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, ewentualnie właściwych pełnomocnictw,

2) podpisania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzonym przetargiem na dzierżawę nieruchomości (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

3) zapoznania się z projektem umowy dzierżawy, podpisania i przedłożenia komisji przetargowej oświadczenia o akceptacji treści projektu umowy dzierżawy i woli jej podpisania w takim samym brzmieniu w przypadku wygrania przetargu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasto Świnoujście można uzyskać na stronie głównej www.bip.um.swinoujscie.pl w zakładce „Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami, pok.209, II p. telefon: 091 327 86 23 lub 091 327 86 12, gdzie znajduje się projekt umowy dzierżawy oraz załącznik graficzny do niniejszego ogłoszenia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy