Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bogatynia, dnia 18.04.2023 r.

NZP.6840.32.2022.DS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie: art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), §3, §6 ust. 1-3, §15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) oraz zarządzenia nr 301/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 07.12.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości wykazu,

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności do niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr:

– 37/7 AM-1 obręb 022503_4.0005 Zatonie, o powierzchni0,1732 ha,

opis użytku – tereny mieszkaniowe symbol B,

– 37/8 AM-1 obręb 022503_4.0005 Zatonie, o powierzchni0,0343 ha,

opis użytku – grunty pod rowami symbol W,

stanowiącej własność Gminy Bogatynia,dla której przez Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr JG1Z/00015719/2.

Mając na uwadze fakt, że działki oznaczone ewidencyjnie nr 37/7 i 37/8 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (brak urządzonego dojazdu), dostęp do drogi publicznej możliwy przez działki sąsiednie, przetarg zostaje ograniczony do właścicieli lub użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami: 36/3, 987/19; 36/4; 987/17; 37/9 AM-1 obręb Zatonie.

Każdy z właścicieli lub użytkowników wieczystych wyżej wyszczególnionych działek gruntu ma prawo ubiegać się o nabycie działek będących przedmiotem przetargu. Sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Działki będące przedmiotem przetargu położone w Zatoniu, niezabudowane o kształtach mocno wydłużonego bardzo wąskiego, nieregularnego wielokąta w układzie południkowym, działka 37/8 przylega od strony zachodniej do działki 37/7. Działki znajdują się na podwyższeniu terenu, rzeźba nierówna, spadek terenu w kierunku południowym. Teren działek nieogrodzony, niezagospodarowany, porośnięty trawą, krzakami i samosiejkami drzew liściastych. Działki niewyposażone w media, najbliższe podstawowe media w odległości ok. 200 m.

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XCIV/1173/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w obrębie Trzciniec i Zatonia w mieście Bogatynia działki oznaczone są symbolem:

1RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich.

Termin zagospodarowania nieruchomości – brak.

Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości* – 14 600,00 zł

(słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset, 00/100)

* Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium – 1 460,00 zł(słownie złotych: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt, 00/100)

Minimalna wysokość postąpienia: 150,00 zł(słownie złotych: sto pięćdziesiąt, 00/100).

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.05.2023 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 pok. nr 7 (I piętro).

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do:

 1. Wniesienia wadium w wysokości określonej jak wyżej na rachunek bankowy Urzędu Miasta
  i Gminy w Bogatyni – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Bogatyni, nr 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005 do dnia 25.05.2023 roku oraz podanie w tytule „Wadium na przetarg dz. nr 37/7 i 37/8 obr. Zatonie”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na konto urzędu.

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami, najpóźniej do dnia 26.05.2023 roku do godziny 12:00 (pokój nr 5 Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia):
 1. potwierdzenie wniesienia wadium;
 2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 3. w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
 4. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działek będących przedmiotem przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 na tablicy ogłoszeń, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Pozostałe warunki przetargu:

 1. Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do złożenia oświadczenia:

1) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości;

2) że zapoznały się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i w przyszłości nie będą występowały przeciwko Gminie Bogatynia z żadnymi roszczeniami z tego tytułu. Niniejszy zapis zostanie zawarty w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

3) że zapoznały się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości objętej przetargiem.

 1. Wpłata wadium i zgłoszenie uczestnictwa w przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami przetargu.
 1. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.
 2. Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odpowiednio: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.
 3. Ustalony w drodze przetargu Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż dzień przed zawarciem umowy w sposób określony w protokole z przetargu.
 4. Wadium przepada na rzecz Gminy Bogatynia w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg do zawarcia umowy sprzedaży (aktu notarialnego) w ustalonym miejscu
  i terminie.
 5. Gmina Bogatynia najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Termin zawarcia umowy zostanie uzgodniony z Nabywcą, a w razie nieosiągnięcia porozumienia w tej kwestii, miejsce i termin zawarcia umowy zostaną wyznaczone przez Gminę Bogatynia.
 7. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy do zawarcia umowy, tj. niestawienia się w miejscu
  i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny nabycia nieruchomości przed dniem podpisania umowy sprzedaży, najpóźniej dzień przed jej zawarciem, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 8. Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów; wznowienie
  i okazanie granic na koszt i starania Nabywcy.
 9. Zawarcie   umowy   notarialnej   nastąpi   najpóźniej   w  terminie  do 3  miesięcy od daty rozstrzygnięcia niniejszego przetargu.
 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 11. Koszty notarialne oraz sądowe ponosi Nabywca.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego ul. 1 Maja 29 pok. nr 4, tel. 75 77 25 347.
 13. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej tut. Urzędu: http://bogatynia.pl, zakładka:
  Dla mieszkańca/Nieruchomości, w BIP-ie: http://bip.bogatynia.pl, zakładka: Ogłoszenia/ Nieruchomości.

…………………………………

miejscowość, dzień

………………………………

………………………………

………………………………

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym

Zgłaszam uczestnictwo w wyznaczonym na dzień 31.05.2023 roku I przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie jako działki:

– nr 37/7 AM-1 obręb 022503_4.0005 Zatonie o pow. 0,1732 ha;

– nr 37/8 AM-1 obręb 022503_4.0005 Zatonie o pow. 0,0343 ha.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz zapoznałem się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu i nie wnoszę
z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Ponadto oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości przyległej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr …………………/księga wieczysta nr ……………. w stosunku do działek będących przedmiotem przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE