Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – rejon Wojanowa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – rejon Wojanowa

GPiRG.6720.5.1.2022.ZP

Juszkowo 08.11.2022r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – rejon Wojanowa

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański uchwały Nr XLV/102/2022 w dniu 13 października 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – rejon Wojanowa.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Pruszczu Gdańskim, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego do Wójta Pruszcza Gdańskiego w terminie do dnia 15 grudnia 2022r.

Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl lub adres skrytki ePUAP /UGPRGD/SkrytkaESP

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański

/-/ Magdalena Kołodziejczak

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż: 1) Administratorem przekazanych danych osobowych jest Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 Juszkowo. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mail: iod@pruszczgdanski.pl 3) Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań związanych z procedurą sporządzenia planu, podstawę stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4) Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora. 5) Nie przewiduje się przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych. 6) Decyzje dotyczące danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do sporządzenia i uchwalenia planu. 8) Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.