Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), Wójt Gminy Domaszowice podaje do publicznej wiadomości, że: 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości:

 1. 3/12 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/3 o pow. 1,1900 ha, położonej
  w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00010999/2. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Dojazd do działki możliwy z drogi publicznej: droga o nawierzchni asfaltowej dz. 829/4, która to prowadzi do drogi utwardzonej dz. 101/7.

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 178 m2,
 • budynek gospodarczy o pow. zabudowy 19m2,
 • wiata drewniana pokryta eternitem o pow. zabudowy ok. 50m2,
 • budynek murowany gospodarczy pokryty eternitem o pow. zabudowy około 28m2,
 • wiata o konstrukcji betonowej o pow. zabudowy ok. 25m2,
 • wiata o konstrukcji blaszanej o pow. zabudowy ok. 60m2,
 • silosy murowane,
 • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 32.200,00 złotych brutto.

 1. 1/2 udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 100/17 o pow. 0,0900 ha, położonej
  w obrębie Strzelce z karty mapy 3, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00019211/8. Nieruchomość znajduje się w północnej części wsi Strzelce, sąsiaduje bezpośrednio z terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna oraz z terenami rolnymi. Działka 100/17 nie ma zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi o nawierzchni utwardzonej dz. 101/7 prowadzącej do drogi 829/4/

Na działce znajdują się poniższe zabudowania:

 • budynek mieszkalny o pow. zabudowy budynku: 37 m2,
 • zagospodarowanie terenu.

Klasoużytek – Br-RIVb – grunty rolne zabudowane.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem 4ZMU – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.900,00 zł.

Dla nieruchomości będących przedmiotem rokowań wyznaczone były terminy przetargów:

I przetarg – 4 marca 2022 r.,

II przetarg – 27 maja 2022 r.

 1. Warunki przystąpienia do rokowań:
 2. zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach (załącznik nr 1) wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w ust. 3 należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice do dnia 29 czerwca 2020 r. godz. 10.00 z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 100/3, położonej w Strzelcach” oraz „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 100/17, położonej w Strzelcach”;
 3. warunkiem przystąpienia do rokowań na sprzedaż:
 4. dz. nr 100/3 jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – w wysokości 3.220,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaszowice Bank Spółdzielczy o/Namysłów nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006. Przy wpłacaniu zaliczki należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy;
 5. dz. nr 100/17 jest wpłacenie zaliczki na zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – w wysokości 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych), przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Domaszowice Bank Spółdzielczy o/Namysłów nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006. Przy wpłacaniu zaliczki należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy
 6. wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do 8 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Domaszowice;
 7. wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań, zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań, zaliczka podlega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają;
 8. osobom, które nie wygrały rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.
 9. Osoby, które chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:
 10. oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
 11. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Domaszowice w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości (załącznik nr 1).
 12. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań.

Termin i miejsce rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice przy ul. Głównej 26, 46-146 Domaszowice.

Pozostałe warunki rokowań:

 1. uczestnik rokowań winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości;
 2. rokowania są ważne chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach;
 3. jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań.
 4. Informacje dodatkowe:
 5. wygrywający rokowania pokrywa koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe;
 6. protokół z rokowań stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości;
 7. o terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań;
 8. uczestnik rokowań może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku rokowań zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wójta Gminy Domaszowice;
 9. Wójt Gminy Domaszowice zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości;
 10. rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
 11. ogłoszenie o rokowaniach podano do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, zamieszczono na tablicy ogłoszeń, udostępniono na BIP.
 12. dodatkowych informacji o nieruchomości i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Gminy Domaszowice pok. nr 10 lub tel. 774108250 w. 106.

Domaszowice, 11.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości