Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania admiracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Nasz znak: GN.6853.3.2022                                           Zakopane, dnia 18 października 2022r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Starosta Tatrzański działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 115 ust. 3, w związku z art. 124a i 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, złożony w dniu
1 sierpnia 2022r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej
w obrębie 20, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid. nr 296
poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Przebudowa linii napowietrznej 15kV na kablową na osiedlu Huty, Cyhrla, Hrube Wyżne i Hrube Niżne w Zakopanem” obejmującego budowę sieci kablowej średniego napięcia 15kV o długości 3,7 m, powierzchni strefy kontrolowanej 3,7 m², posadowionej na głębokości min. 0,8 m pod powierzchnią terenu.

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na konieczność pozyskania informacji w przedmiocie prowadzonego postępowania spadkowego oraz konieczności zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w sprawie. Informuję również o przysługującym prawie do wniesienia ponaglenia.

Wobec powyższego zawiadamiam, iż załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi
w terminie do dnia 30 listopada 2022r. dodatkowo będą podejmowane kroki mające na celu załatwienie przedmiotowej sprawy przed upływem ww. terminu.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 124a i art. 124 ust. 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii eklektycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Przepis ten stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wówczas do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3.  

Starosta Tatrzański obwieszczeniem z dnia 1 sierpnia 2022r. ogłosił zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami informację o zamiarze wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, wyznaczając termin 2 miesięcy na zgłoszenie się osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe.

W wyznaczonym terminie nie skontaktowała się z tut. Urzędem żadna z ww. osób.

Zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego, po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W/w doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                  STAROSTA TATRZAŃSKI

                                                                                   mgr inż.  PIOTR BĄK

Otrzymują:

  1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)                                                                                                                                                                                  
  2. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  3. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie