Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w Ustroniu oznaczonej jako dz. 2951/6

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w Ustroniu oznaczonej jako dz. 2951/6

Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. z 2023r., poz. 344 z późn. zm. ), na wniosek  TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. w Krakowie

ogłasza zamiar ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Ustroń, obręb Ustroń, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. 2951/6. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości związane jest z inwestycją pn.: „ Zadanie 1 Ustroń ul. Solidarności – modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN nr BBC21895 Ustroń Zawodzie I, przyłączenie budynków mieszkalnych – projekt budowlano-wykonawczy Zadanie 2  Ustroń ul. Bażantów- wyprowadzenie nowego obwodu nN ze stacji tr. SN/nN nr 22175 Ustroń Poniwiec Lipowa, przyłączenie budynków mieszkalnych – projekt budowlano-wykonawczy”.

Współwłaściciel nieruchomości nie żyje i nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe. W związku z powyższym, nie można ustalić osób, którym przysługują prawa rzeczowe. Na podstawie art. 113 ust. 7 ww. ustawy, powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości o zgłoszenie się do Starosty Cieszyńskiego, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w celu wykazania swoich praw do nieruchomości. Zgodnie z art. 114 ust. 4 ww. ustawy, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na poniższy adres: Starosta Cieszyński 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, sprawa WN.6853.26.2023.Si, tel. 334777429

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ