Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

GN.6853.4.2023                                                                                     Ełk, dnia 30.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.), zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209.                         

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 124a w związku z art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia Wnioskodawcy na realizację budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV, w strefie pasa eksploatacyjnego o szerokości 1 m (po 0,5 m po obu stronach osi kablowych) i powierzchni 56 m².

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym informuję, iż jeżeli do Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, w terminie 2 miesięcy (licząc od dnia opublikowania ogłoszenia) nie zgłoszą się osoby, które wykażą,  że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres minimum   2 miesięcy, poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk,
  3. publikację na stronie internetowej Powiatu Ełckiego i bip.powiat.elk.pl,
  4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim http://infopublikator.pl.

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu