Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

GN.6853.4.2023                                                                                     Ełk, dnia 30.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późniejszymi zmianami), Starosta Ełcki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 23.03.2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.), zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Chruściele, gmina Ełk, powiat ełcki, województwo warmińsko – mazurskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 209.                         

Celem postępowania jest wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o art. 124a w związku z art. 124 ust. 1-2 i 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 344) ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia Wnioskodawcy na realizację budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym nN 0,4 kV, w strefie pasa eksploatacyjnego o szerokości 1 m (po 0,5 m po obu stronach osi kablowych) i powierzchni 56 m².

Powyższą nieruchomość traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym informuję, iż jeżeli do Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, w terminie 2 miesięcy (licząc od dnia opublikowania ogłoszenia) nie zgłoszą się osoby, które wykażą,  że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres minimum   2 miesięcy, poprzez:

  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ełk,
  3. publikację na stronie internetowej Powiatu Ełckiego i bip.powiat.elk.pl,
  4. publikację na stronie internetowej prasy o zasięgu ogólnopolskim http://infopublikator.pl.

Z up. STAROSTY

Aneta Łałak

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA