Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1
pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: uchwały Nr LXXV/1350/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej
i Wojciecha Głowackiego
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pok. 10 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego –

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania).

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w terminie do 17 maja 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także informację, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Wnioskodawca może również podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 Wnioski należy składać na „FORMULARZU pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, który dostępny jest w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/  (w zakładce Jak załatwić sprawę / Rodzaje spraw /Urbanistyka miasta).

Wniosek można składać w formie papierowej na adres: ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

  • poczty elektronicznej na adres: wua@um.gorzow.pl,
  • za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umgorzow/skrytka.

            Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona na potrzeby ww. planu:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności: poczty elektronicznej na adres: wua@um.gorzow.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP: /umgorzow/skrytka

w terminie do 17 maja 2024 r. – z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

z up. Prezydenta Miasta

                    (-)

    Jacek Szymankiewicz

                      Zastępca Prezydenta Miasta

                                 /podpisano elektronicznie/

Ochrona danych osobowych:

Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO