Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

STAROSTA KROŚNIEŃSKI

GG-II.6821.1.4-5.2023.EM1                                                                        Krosno, 2023-08-30

OGŁOSZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI DOTYCZĄCEJ OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Zgodnie z art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) Starosta Krośnieński

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczących ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Rzepniku, gm. Wojaszówka, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:

34, pozostającej we władaniu na zasadach samoistnego posiadania Pani Julii Jajuga i Pana Walentyna Jajuga,

35, stanowiącej własność Pani Tekli Zawojskiej (c. Michała i Rozalii) – zmarłej,

przez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie niezbędnych robót budowlanych związanych z ułożeniem linii kablowej SN 15 kV, w związku
z realizacją inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa istniejącej napowietrznej linii
SN 15 kV relacji Krosno – Strzyżów na kablową od stanowiska słupowego nr 490 do stacji trafo Rzepnik 1”.

W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłaszać się wraz z tytułem do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój nr 207, tel. 13 43 75 848.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania   z nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 4 września 2023 roku na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Wojaszówce, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie (www.spkrosno.bip.gov.pl) oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Infopublikatorze – serwisie internetowym (www.infopublikator.pl).

Z up. Starosty Krośnieńskiego

Geodeta Powiatowy

(-)Grzegorz Rybka

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO