Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.                            o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, działającej przez pełnomocnika pana Kamila Bartoszka, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6821.2.52.2023.TP-W) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a ww. ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Piekielnik, jednostka ewid. Czarny Dunajec oznaczonej jako działka ewid. nr 12975 poprzez udzielenie zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 PE i długości 10,5 m, biegnącej wzdłuż granicy działki w odległości 1,0 m do 1,5 m od niej, posadowionej na głębokości ok. 1,0 do 1,5 m.  

Obszar zajętości działki wyniesie 10,5 m2 (pas gruntu o długości 10,5 m i szerokości 1,0 m).

Powierzchnia pasa montażowego (niezbędnego na czas prowadzenia robót) wyniesie 20 m2.      

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Dla działki ewid. nr 12975 nie została urządzona księga wieczysta. W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu prowadzona jest księga wieczysta nr NS1T/00021776/7, ale w niej ujawniona jest parcela gruntowa l.kat. 12975. Analiza zapisów działu II wykazała, że podstawą wpisu współwłaścicieli były zapisy dawnej księgi wieczystej Lwh 949. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków jej posiadaczami samoistnymi są:

Józef Biernat w 624/4992 cz.

Ryszard Buroń (s. Józefa i Anieli ) w 156/4992 cz.

Czesław Chlebek (s. Jana i Anieli) w 925/49920 cz.

Józef Chlebek (s. Jana i Anieli) w 925/49920 cz.

Władysław Kojda (s. Andrzeja i Anieli) w 117/4992 cz.

Wioletta Agnieszka Król (c. Krzysztofa i Marii) w 156/4992 cz.

Grzegorz Machera (s. Józefa i Henryki) w 185/4992 cz.

Stanisław Okramus w 195/4992 cz.

Janina Szczerba (c. Józefa i Karoliny) w 497/4992 cz.

Krzysztof Szymusiak (s. Józefa i Krystyny) w 624/4992 cz.

Helena Takuśka w 185/4992 cz.

Helena Wesołowska w 185/4992

Helena Wesołowska w 555/4992

Jan Wesołowski w 185/4992 cz.

Józef Wesołowski w 185/4992 cz.

Józef Wesołowski (s. Józefa i Anny) w 312/4992 cz.

Karol Wesołowski w 184/4992 cz.

Stanisław Wesołowski (s. Józefa i Zofii) w 277/4992 cz.

Maria Zarosiak (c. Stanisława i Bronisławy) w 185/4992

Samoistne posiadanie nieruchomości bez uregulowanego w tym względzie tytułu prawnego nie może być traktowane jako uregulowany stan prawny, posiadanie jest bowiem cechą stanu faktycznego.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, winny zgłosić się   do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych  nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania   z części tej nieruchomości.

Jednocześnie informuję, że dane uczestników w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe wskazane powyżej podlegają ochronie prawnej i mogą być wykorzystywane jedynie w celu realizacji praw lub obowiązków wynikających z niniejszego postępowania oraz przepisów prawa.

STAROSTA

                                                                  Krzysztof Faber

      Nowy Targ, 12.09.2023 r.                                                                            

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy