Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie,  złożonym  w dniu 01.03.2023 zamierza wszcząć postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania w trybie art. 124  w/w ustawy  decyzji ograniczających sposób korzystania  z nieruchomości, poprzez  udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na wykonanie prac związanych ze złożeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz demontażu przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN wraz ze słupami, służących do dystrybucji energii elektrycznej, w odniesieniu do nieruchomości  położonych   w miejscowościach:

1. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 19771. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.15.2023.GK.

2. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 26188/1. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.16.2023.GK.

3. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 26341. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.14.2023.GK.

4. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 17558 i 17859. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.13.2023.GK.

5. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 26277. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.12.2023.GK.

6. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 26149, 26188/2, 26281. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.11.2023.GK.

7. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 18612, 18641. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (brak księgi wieczystej) znak sprawy: GN.6821.2.10.2023.GK.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy.  W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

Nowy Targ  22 marzec  2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy