Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 03.03.2021 roku, znak: GN.6821.2.25.2020.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Nowotarskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 03.03.2021 roku, znak: GN.6821.2.25.2020.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 03.03.2021 roku, znak: GN.6821.2.25.2020.TP-W w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899, ze zm.) Starosta Nowotarski informuje, że zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Szaflary zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 03.03.2021 roku, znak: GN.6821.2.25.2020.TP-W i wydania rozstrzygnięcia zgodnie z art. 124 w zw. z art. 124a w/w ustawy o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. nr 5546, położonej w obrębie Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary, stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Skałka, poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przewodów ciepłowniczych o średnicach 2xDN300/450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą odwodnienia oraz studnie i kanalizacje teletechniczne o obszarze zajętości 11,95 m2 (znak sprawy: GN.6821.2.25.2020.TP-W).

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 w/w ustawy. Ze względu na brak księgi wieczystej oraz innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Zgodnie z rejestrem ewidencji gruntów i budynków znajduje się w posiadaniu samoistnym Urzędu Gminy Szaflary.  

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe  do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili  i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.    

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z tej nieruchomości i orzeczenia co do istoty sprawy, zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Szaflary.

      STAROSTA NOWOTARSKI

                           Krzysztof Faber

Nowy Targ, 28.06.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.