Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

268/2022

z dnia

25.09.2022

Ogłoszeń w bazie:

903
/
/
OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY NOWOTARSKIEGO

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Działając na podstawie art. 124a w zw. z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) Starosta Nowotarski zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, złożonym w dniu 06.06.2022 r. i 27.06.2022r. zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania w trybie art. 124 w/w ustawy decyzji ograniczających sposób korzystania z nieruchomości, poprzez udzielenie zezwolenia wnioskodawcy na wykonanie prac związanych ze złożeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV oraz posadowienia złącz kablowego ZK-SN oraz demontażu przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN wraz z 4 słupami, służących do dystrybucji energii elektrycznej, w odniesieniu do nieruchomości położonych w miejscowościach:

1. Bielanka, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 591/5 i 623. Działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłej Gertrudzie Szewczyk) znak sprawy: GN.6821.2.70.2022.GK.

2. Sieniawa, gm. Raba Wyżna, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 427. Działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłym Stanisławie Gal) znak sprawy: GN.6821.2.72.2022.GK.

3. Lasek, gm. Nowy Targ, w powiecie nowotarskim, woj. małopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 2646, 2658, 3004/2. Działki stanowią nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieuregulowane sprawy spadkowe po zmarłym Józefie Nykaza) znak sprawy: GN.6821.2.71.2022.GK.

Przedmiotowe nieruchomości stanowią nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 1.25 (parter), w godzinach pn.-pt. 7.30-15.30, po wcześniejszym umówieniu terminu tel. 18 26 10 783.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tej nieruchomości.

Nowy Targ 28 lipiec 2022

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Nidzicy informuję że wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Katowicach na ul.Hetmańskiej

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Tczewie, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do lat 3

Ogłoszenie nr 424/2022 Wójta Gminy Zbiczno