Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

STAROSTA OPOLSKI

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

tel. /081/ 827 22 60, fax. /081/ 827 22 36

e-mail: starostwo@opole.lublin.pl www.opole.lublin.pl

Opole Lubelskie, dnia 10 marca 2023r.

GKK.6821.1.2023

OGŁOSZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124 i art.124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2023 poz.344)

Starosta Opolski w Opolu Lubelskim

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia na wniosek PGE Dystrybucja S.A.., postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Karczmiska, obręb 0008-Karczmiska Drugie oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2451 dla której nie jest prowadzona księga wieczysta poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na realizację inwestycji liniowej polegającej na budowie sieci kablowej SN wraz z kanalizacją kablową RHDPE i studnią kablową SK-2.

Przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie, parter pok. nr 8, tel. (81) 827 61 29 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, skutkować to będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy