Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Opolskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Opole Lubelskie, dnia 24 maja 2022r.

GKK.6821.5-7.2022

OGŁOSZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Działając na podstawie art. 124 i art.124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.1899 z późniejszymi zmianami)

Starosta Opolski w Opolu Lubelskim

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości informacjęo zamiarze wszczęcia na wniosek Fibee IV Sp. z o.o., postępowań o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Józefów nad Wisłą, obręb 0035-Wólka Kolczyńska oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:

– 52 o pow. 0,0527 ha,

– 7 o pow. 0,04 ha,

– 72 o pow. 0,01 ha,

dla których nie jest prowadzona księga wieczysta poprzez udzielenie wnioskodawcy zezwolenia na realizację inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu telekomunikacyjnej linii kablowej napowietrznej po istniejącej infrastrukturze słupowej własności PGE Dystrybucja S.A.

Przedmiotowe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny. Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłosić się do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4, 24-300 Opole Lubelskie, parter pok. nr 8, tel. (81) 827 61 29 w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w celu wykazania, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, skutkować to będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

Ogłoszenie wywieszone w terminie od 26 maja 2022r. do 27 lipca 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości