Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie Starosty Ryckiego z dnia10.10.2022 r., znak GK.6821.5.2022 o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Ryckiego z dnia10.10.2022 r., znak GK.6821.5.2022 o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

O G Ł O S Z E N I E Nr GK.6821.5.2022

S T A R O S T Y   RYCKIEGO

z dnia 10 października 2022 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tekst jednolity z 2022 r., poz. 176 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 113 ust. 5, 6 i 7 oraz art. 114 ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami/

Starosta Rycki

podaje do publicznej wiadomości informację

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

  1. w obrębie 061604­_4.0001  – Ryki, jednostki ewidencyjnej 061604_4 Ryki, oznaczona działką  Nr 765/3 o pow. 0,0095 ha (powstałą z podziału działki Nr 765/1) w udziale 1/2, której własność nabyła gmina Miasto Ryki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 4.2022 wydanej w dniu 5 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.4.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Myśliwskiej w Rykach”
  2. Nr 325/4 o pow. 0,0006 ha (powstałą z podziału działki Nr 325/1),  Nr 326/4 o pow. 0,0006 ha (powstałą z podziału działki Nr 326/1),  Nr  327/4 o pow. 0,0007 ha (powstałą z podziału działki Nr 327/1), położoną w obrębie 061604­_5.0015  – Nowa Dąbia, jednostki ewidencyjnej 061604_5 Ryki – obszar wiejski, której własność nabył Powiat Rycki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 5.2022 wydanej w dniu 22 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I”.
  3. Nr 132 o pow. 0,0098 ha, Nr 153/1 o pow. 0,0001 ha (powstałą z podziału działki Nr 153),  położoną w obrębie 061604­_4.0001  – Ryki, jednostki ewidencyjnej 061604_4 Ryki, której własność nabył Powiat Rycki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 5.2022 wydanej w dniu 22 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I”.
  4. Nr 126 o pow. 0,0307 ha,  położoną w obrębie 061604­_4.0001  – Ryki, jednostki ewidencyjnej 061604_4 Ryki, której własność nabył Powiat Rycki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 5.2022 wydanej w dniu 22 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I”.
  5. Nr 341/2 o pow. 0,0010 ha (powstałą z podziału działki Nr 341),  położoną w obrębie 061604­_5.0015  – Nowa Dąbia, jednostki ewidencyjnej 061604_4 Ryki – obszar wiejski, której własność nabył Powiat Rycki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 5.2022 wydanej w dniu 22 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I”.
  6. Nr 304 o pow. 0,01 ha, położoną w obrębie 061604­_5.0015  – Nowa Dąbia, jednostki ewidencyjnej 061604_5 Ryki – obszar wiejski, której własność nabył Powiat Rycki z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Ryckiego Nr 5.2022 wydanej w dniu 22 kwietnia 2022 r. znak AB.6740.5.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408L w ramach zadania inwestycyjnego pn.: przebudowa dróg powiatowych Ownia-Wylezin-Kłoczew oraz Nowa Dąbia – etap I”.  W rejestrze ewidencji gruntów wpisany jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Ryckiego na zasadzie władania samoistnego.

Stosownie do art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe lub, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do  w/w  nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazali swoje prawa rzeczowe do nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, pokój Nr 114.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy, licząc od daty podania do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, które legitymują się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie przez Starostę Ryckiego w celu ustalenia   odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Ustalone odszkodowanie za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zostanie złożone do depozytu sądowego.

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 2 miesięcy  poprzez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Rykach, BIP Urzędu Miejskiego w Rykach, na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz w  sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Otrzymują:

1.Zarząd Powiatu Ryckiego 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A

2. Burmistrz Ryk 08-500 Ryki, ul. Karola Wojtyły 29

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie