Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6607
/
/
OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344) Starosta Tatrzański informuje, że zgodnie z wnioskiem spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.8.2023) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy decyzji ograniczającej sposób korzystania
z części nieruchomości położonej w obrębie 0168, jedn. ewid. Zakopane, działka ewid.
nr 76/4
poprzez udzielenie zezwolenia na realizację celu publicznego w ramach projektu „Budowa stacji dwutransformatorowej wnętrzowej 15/0,4kV wraz z powiązaniami SN i nn, Zakopane Bory” obejmującego budowę sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV- przewiert sterowany, o długości 3,6 m, powierzchni strefy kontrolowanej 3,6 m² posadowionej na głębokości min. 1,2 m pod powierzchnią terenu. Obszar potrzebny do wykonania zadania to 108 m².

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka nr 76/4 obr. 0168 Zakopane objęta jest księgą wieczystą NS1Z/00066932/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Zakopanem, którzy jako właściciele wpisani są m.in.:

  • Agnieszka Gąsienica- Ciułacz c. Piotra i Zofii w 66/216, nie żyje;
  • Antonina Janik c. Piotra i Zofii w 4/216 części, nie żyje;
  • Wojciech Janik s. Piotra i Zofii w 21/216 części, nie żyje;
  • Stanisław Janik s. Antoniny w 60/216 części, nie żyje;
  • Zofia Janikowa w 8/216 części, w ewidencji gruntów jak i w KW 66932 brak jakichkolwiek danych;

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 118, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 54.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości.

Zakopane, dnia 13 kwietnia 2023r.

Do wiadomości:

  1. Jan Hebda (jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A.)
  2. BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem
  3. Starostwo Powiatowe w Zakopane – tablica ogłoszeń w budynku
  4. Starostwo Powiatowe w Zakopanem- strona internetowa
  5. Strona internetowa www.infopublikator.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny

VI nieograniczony przetarg ustny