Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE STAROSTY TATRZAŃSKIEGO

O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O OGRANICZENIE SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Tatrzański informuje, iż w oparciu o wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Krakowie, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne (znak: GN.6853.2.2021) w sprawie wydania w trybie art. 124 w związku z art. 124a w/w ustawy, decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, oznaczonej jako działka ewid. nr 119 obr. 106 Zakopane poprzez udzielenie zezwolenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. na rozbiórkę starych sieci napowietrznych średniego napięcia i budowę nowych sieci energetycznych w wersji kablowej, wraz ze współbieżną siecią światłowodową.

Wskazana nieruchomość stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym stosownie do treści art. 113 ust. 6 i 7 w/w ustawy. Działka ewid. nr 119 obr. 106 Zakopane opisana jest w księdze wieczystej NS1Z/00033495/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zakopanem, gdzie jako współwłaściciele ujawnione są osoby zmarłe, po których nie przeprowadzono postępowania spadkowego:

  • Tadeusz Maczyszyn, s. Jana i Marii, w udziale 108/1440 części;
  • Stanisława Trzebunia, c. Marii w udziale 150/1440 części.

W związku z powyższym wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości (następstwo prawne po w/w zmarłych współwłaścicielach względnie inny tytuł rzeczowy do nieruchomości).

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zakopanem przy
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pawilon B – pokój 19, w godzinach pn.-pt. 8.00-15.00, tel. 18 20 239 55.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, bądź zgłoszą się osoby, ale praw swych nie udowodnią, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości stosownie do złożonego wniosku spółki TAURON Dystrybucja S.A..

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Zakopanem, a także w dzienniku internetowym www.infobublikator.pl

STAROSTA TATRZAŃSKI

    mgr inż. Piotr Bąk

Zakopane, dnia 24 października2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO