Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

O G Ł O S Z E N I E

S t a r o s t y   T a t r z a ń s k i e g o

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 5 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Obszar 0,0600 ha działki ewid. 418/12, obr. 004 Zakopane, o powierzchni 0,01294 ha, obj. księgą wieczystą NS1Z/00067405/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.  
  2. Przeznaczenie w. w. nieruchomości wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA leży w terenie oznaczonym RZ – tereny rolne i stanowi pas zieleni nadwodnej.
  3.  Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu organizacji zaplecza komunikacyjnego.
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 5 lat.
  5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 17 716,46 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście  złotych, 65/100) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r.

                                                                         Starosta Tatrzański

                                                  mgr inż. Piotr Bąk

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,