Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tatrzańskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

O G Ł O S Z E N I E

S t a r o s t y   T a t r z a ń s k i e g o

z dnia 3 kwietnia 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z roku 2023, poz. 344, ze zm.) Starosta Tatrzański ogłasza się, że do wydzierżawienia na okres 5 lat została przeznaczona nieruchomość:

  1. Obszar 0,0600 ha działki ewid. 418/12, obr. 004 Zakopane, o powierzchni 0,01294 ha, obj. księgą wieczystą NS1Z/00067405/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.  
  2. Przeznaczenie w. w. nieruchomości wg. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: SZKOLNA – KAMIENIEC – SZPITALNA leży w terenie oznaczonym RZ – tereny rolne i stanowi pas zieleni nadwodnej.
  3.  Oddanie w dzierżawę opisanej w pkt 1 nieruchomości następuje w celu organizacji zaplecza komunikacyjnego.
  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony do 5 lat.
  5. Czynsz dzierżawy należny Skarbowi Państwa z tytułu udostępnienia terenu wynosi: 17 716,46 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset szesnaście  złotych, 65/100) netto rocznie zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2023 r.

                                                                         Starosta Tatrzański

                                                  mgr inż. Piotr Bąk

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE