Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 416/5 o pow. 0,0081 ha oraz 417/5 o pow. 0,0067 ha, położoną w obrębie Brenica, gmina Lubochnia

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 416/5 o pow. 0,0081 ha oraz 417/5 o pow. 0,0067 ha, położoną w obrębie Brenica, gmina Lubochnia

Tomaszów Maz. 2023-08-22

GN.683.171.2023

OGŁOSZENIE

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

STAROSTA TOMASZOWSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie przepisów art. 12 ust. 4a, 4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 162), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

informuje

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną numerem działki 416/5 o pow. 0,0081 ha oraz działki 417/5 o pow. 0,0067 ha, położoną w obrębie 0002 Brenica, jednostka ewidencyjna Gmina Lubochnia.

            Decyzją Nr 6/2023 z dnia 23 maja 2023 roku znak WAB.6740.1.1.2023 Starosta Tomaszowski zezwolił na realizację inwestycji drogowej „polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Kierz (wraz z budową oświetlenia ulicznego, budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową sieci wodociągowej), na działkach i częściach działek w obrębie 0002 – Brenica o następujących nr ewidencyjnych: 380/1, 381/3, 382, 383, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391/1, 392/2, 392/3, 393/2, 394, 395, 396, 397/1, 398, 399, 400/1, 401/1, 402, 403/2, 404/2, 406/1, 407/1, 408, 409, 410/1, 411/3, 412/3, 413, 414, 416/4, 417/4, 418/1, 419/2, 421, 428, 429, 431/1, 432/1, 433, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 439/1, 440/1, 441, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570/1, 570/2, 571, 572, 573, 574, 577, 578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 601, 602, 603, 604, 621, 730/2, 628, 523, 524/2, 442/7, 444/1, 445/1, 639/1, 586, 587 i w obrębie 0014 – Lubochenek o następujących nr ewidencyjnych: 143, 140 na terenie gminy Lubochnia”.

            Zgodnie z art. 12  ust. 4f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) odszkodowanie za nieruchomości o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

            W związku z powyższym wzywa się osoby, którym mogą przysługiwać prawa  rzeczowe do opisanej wyżej nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 117 (I piętro), tel. 44 724 27 50 wew. 117.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do opisanej wyżej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu administracyjnym i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy