Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Sokołówka gmina Żelechlinek

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Sokołówka gmina Żelechlinek

Tomaszów Maz. 2022-09-08

GGN.683.47.2022

Ogłoszenie

Starosty Tomaszowskiego  prowadzącego postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę położoną w obrębie Sokołówka

gmina Żelechlinek

Działając na podstawie art.12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) w związku z art.113 ust. 6 i 7 oraz art.114 ust.3 z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 z późn. zm.) Starosta Tomaszowski, informuje o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę oznaczoną numerem 19/1 o pow. 0,0251 ha, położoną w obrębie Sokołówka, gmina Żelechlinek, objętą decyzją Starosty Tomaszowskiego Nr 1/2022 z dnia 29 marca 2022 roku znak: WAB.6740.1.2.2021 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej „polegającej na budowie drogi gminnej Sokołówka-Żelechlinek, na działkach i częściach działek o następujących nr ewidencyjnych: 4, 185/2, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27/2, 178, 5/1, 5/2, 5/3, 10/1, 10/2, 20/1, 20/2, 185/1, 134 obręb Sokołówka 401, 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366, 337/3, 402, 135, 136, 387 obręb Żelechlinek w gminie Żelechlinek”.

            W rejestrze ewidencji gruntów obrębu Sokołówka, gmina Żelechlinek, jako osoba władająca (na zasadach posiadania samoistnego) działką oznaczoną numerem 19, z której została wydzielona działka  oznaczona numerem 19/1 o pow. 0,0251 ha, będąca przedmiotem postępowania odszkodowawczego, wpisany był Andrzej Kotynia.

            W związku z brakiem dokumentów potwierdzających posiadanie przez Andrzeja Kotynię prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 19/1 o pow. 0,0251 ha,  wzywa się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch  miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Wszelkie oświadczenia, wnioski oraz dokumenty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Maz. lub złożyć w kancelarii urzędu.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do części w/w nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu i wpłaceniem odszkodowania do depozytu sądowego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie