Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

OGŁOSZENIE STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

z dnia 15 marca 2023 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu publicznego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2023 r., poz. 344) ogłaszam, że z zasobu Skarbu Państwa przeznaczono do zbycia, w trybie przetargu publicznego, niżej wyszczególnione nieruchomości:

  Lp.  Numer ewiden-cyjny działki          Pow. w  ha  Nr księgi wieczy- stej  Położenie  Opis  nie- ruchomości  Prze- znaczenie  w  planie  Rodzaj  zbycia  Cena nieruchomości    (PLN)  Sposób zagospo-darowania  Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeń-stwo  Uwagi
123456789101112
                1                      232                0,1825              PT1T/00076366/5          powiat tomaszowski miasto Tomaszów Mazowiecki; ul. Św. Antoniego 24nieruchomość gruntowa zabudowana, zagospodarowana. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek biurowy oraz budynki gospodarcze.  Zarządzenie nr 175/2017 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Tomaszowa Maz. – dom przy ul. Św. Antoniego 24 znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego – strefy śródmiejskiej.  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; zgodnie z Uchwałą Nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. zat. Studium uwarunkowań                 i kierunków zagosp. przestrzennego miasta – tereny zabudowy śródmiejskiej                 i wielorodzinnej               I – /MŚ/MW        zbycie               w trybie przetargu ustnego nieograni-czonego    cena wywoławcza wynosi                       1 341 170 zł, słownie: jeden milion trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt złotych wadium – 10% ceny wywoławczej tj. 134 417 zł    sposób użytkowania                  i zagospodarowania terenu – zgodny                z przeznaczeniem           w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,         a w przypadku jego braku w studium uwarunkowań                   i kierunków zagospodarowania przestrzennego          6 tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przeznaczeniu nieruchomości do zbyciazwalnia się                      z wniesienia wadium osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty               z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli osoby te zgłoszą                        w ustalonym terminie uczestnictwo                  w przetargu                      i przedstawią wymagane w tym zakresie dokumenty

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy