Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Ogłoszenie Starosty Włodawskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Włodawskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Włodawski                                                           Włodawa, dnia 18.09.2023 r.

WG.6821.2.23.2023.MMY

OGŁOSZENIE  STAROSTY WŁODAWSKIEGO

O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM   STANIE   PRAWNYM

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust.3 i 4 w związku z art.124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) Starosta Włodawski

informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości składającej się z działki   nr 136/4, pow. 0,5042 ha, obręb Suchawa, gmina Wyryki, powiat Włodawski stanowiącej własność Julianny Kwietniewskiej, poprzez udzielenie  PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Franciszka Brzozowskiego, zezwolenia na  budowę nowej  linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wzdłuż granicy działki.

        Na powyższą nieruchomość nie ma  urządzonej księgi wieczystej. Z posiadanej dokumentacji wynika, że właścicielka Julianna Kwietniewska  nie  żyje oraz, że po zmarłej nie toczyło się postępowanie spadkowe.

W związku z powyższym w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego we Włodawie, Wydział  Geodezji, ul. Kościelna 7, I piętro pokój nr 102,  tel. 082 5721 580

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby którym przysługują prawa rzeczowe zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Niniejsze ogłoszenie  wywiesza się na okres 2 miesięcy tj. od dnia 18.09.2023 r. do dnia 18.11.2023 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Włodawie przy ul. Piłsudskiego 24  oraz w budynku ul. Kościelnej 7, publikuje się na stronie  internetowej Powiatu Włodawskiego www.powiatwlodawski.pl,  zamieszcza się w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ponadto przekazuje się Wójtowi Gminy Wyryki, celem wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości na okres 2 miesięcy.  

Z up. Starosty
 /-/ mgr inż. Marek Pawłowski Kierownik Wydziału Geodezji

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO