Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DESZCZNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Deszczno uchwał:

  • Nr LIII/515/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Dzierżów, granicę obszaru przewidzianego do objęcia planem przedstawiono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały,
  • Nr LXX/633/24 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno – obręb Prądocin, granicę obszaru przewidzianego do objęcia planem przedstawiono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

Wnioski składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej (przesłane pocztą lub doręczone osobiście) na adres Urzędu Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno lub elektronicznej (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@deszczno.pl, bądź za pomocą platformy ePUAP), w tym z wykorzystaniem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego) w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Deszczno.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych oceny oddziaływania na środowisko, w tym o przystąpieniu do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko.

Do ww. prognoz oddziaływania na środowisko mogą być składane wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno;

2)  ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno;

3)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: gmina@deszczno.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Deszczno.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno, w godzinach pracy urzędu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Deszczno (Urząd Gminy Deszczno, ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno). Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://bip.deszczno.pl/, w zakładce Ochrona danych osobowych/RODO – Gmina Deszczno. W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Deszczno danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Deszczno

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości