Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszno, gm.Krokowa

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszno, gm.Krokowa

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa.

                        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.)  oraz w wykonaniu uchwały  Nr LII/504/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 802 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do zbycia:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki w  haKsięga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w WejherowieCena wywoławcza w zł.  netto.
1.2.3.4.5.6.
1/.Sławoszyno8020.0095 haGD2W/00016615/37.650,00

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa uchwalonym  27 maja 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/365/2021  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 08.07.2021 r. poz. 2600) działka nr 802 położona jest na terenie oznaczonym symbolem  21-MNU  z przeznaczeniem – „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej” w części symbolem 11 – KDD z przeznaczeniem terenu: „Teren dróg publicznych klasy D – dojazdowa”.

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona, płaska bez pofałdowań, wolna od zadrzewień i zakrzewień, dojazd od strony drogi gruntowej

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności  od  dnia  27.07.2022 r.  do  dnia 18.08.2022 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 08.09.2022 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 24  lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO