Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszyno

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wójta Gminy Krokowa w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszyno

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  KROKOWA

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie  wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa.

                        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.)  oraz w wykonaniu uchwały  Nr LIII/513/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 573/3 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa Wójt Gminy Krokowa ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Krokowa przeznacza się do zbycia:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. działki w  haKsięga wieczysta – Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w WejherowieCena wywoławcza w zł.  netto.
1.2.3.4.5.6.
1/.Sławoszyno573/30.0803 haGD2W/00016615/369.000,00

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gmina Krokowa uchwalonym  27 maja 2021 r. uchwałą Nr XXXVI/365/2021  Rady Gminy Krokowa (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dn. 08.07.2021 r. poz. 2600) działka nr 573/3 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 76-MN/U i przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem wyłącznie usług nieuciążliwych, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z maksymalnie 4 mieszkaniami. Teren ten znajduje się w strefie ochrony krajobrazowej (“K”) – ekspozycji, zaś przez teren ten przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV oznaczona na rysunku planu (zał. nr 2).

Opis nieruchomości: nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona, nieuzbrojona ( w drodze dojazdowej przebiega sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej), częściowo pofałdowana o znacznym pochyleniu w kierunku wschodnim, jest licznie porośnięta zakrzewieniami oraz zadrzewieniami.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krokowa przy ulicy Żarnowieckiej 29 i zamieszczono na stronach internetowych: bip.krokowa.pl – zakładka  Przetargi – Ogłoszenia o przetargach, baner Atrakcyjne działki w gminie Krokowa, www.krokowa.pl – zakładka Aktualności  od  dnia  24.08.2022 r.  do  dnia  14.09.2022 r.

UWAGA: Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (tj. do dnia 05.10.2022 r.).                  

Bliższych informacji o wykazanych nieruchomościach można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr  214,  tel. 58/675 41 24  lub e-mail: krokowa@krokowa.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.