Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

położonego w Annopolu Starym, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie z przeznaczeniem na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej.

 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego, położonego na działce oznaczonej nr ewid. 158/2 we wsi Annopole Stare, gmina Zduńska Wola, dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00031249/2, wolna od obciążeń.
 2. Lokal znajduje się w budynku szkoły podstawowej i ma powierzchnię użytkową 126,52 m2, posiada dostęp do mediów, tj. instalacji elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
 3. Dla działki, na której zlokalizowany jest przedmiot najmu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Najem będzie obowiązywał na okres 3 lat.
 5. Wywoławczy miesięczny czynsz netto wynosi 2400,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 24,00 zł. Do czynszu należy doliczyć należny podatek VAT 23%. Czynsz płatny będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca i nie obejmuje on opłat za media oraz podatku od nieruchomości.
 6. Wykaz podano do publicznej wiadomości na 21 dni począwszy od dnia 29.09.2022 r.
 7. Przetarg na najem lokalu określonego powyżej odbędzie się w dniu 20.12.2022 r.
  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00 zł przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 16.12.2022 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 9. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek: „przetarg na najem lokalu w Annopolu Starym”.
 10. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 11. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet czynszu najmu, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 12. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z obowiązującym wzorem umowy najmu lokalu użytkowego.
 13. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty po spełnieniu wymogów:
 1. wpłata wadium w określonym wyżej terminie i kwocie,
 2. okazanie przed przetargiem dokumentu tożsamości oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przekazanie komisji przetargowej aktualnych wypisów, odpisów dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do reprezentacji,
 3. zapoznanie się z warunkami przetargu oraz ze stanem lokalu użytkowego i złożenie stosownych oświadczeń.
 1. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
 3. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane
  w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 15.11.2022 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

UMOWA NR ……………. NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

zawarta w dniu …………….20 r. w Zduńskiej Woli pomiędzy:

Gminą Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola reprezentowaną przez Wójta Gminy – …………………, zwaną dalej „Wynajmującym” a

……………………….. reprezentowanym przez ……………………………

wpisanym do rejestru ……………………………….

zwanym dalej „Najemcą”

o następującej treści:

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że lokal użytkowy, przeznaczony na przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej położony w Annopolu Starym 5 a, o łącznej powierzchni użytkowej 126,52 m2, znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej należy do zasobu nieruchomości Gminy Zduńska Wola.
 2. Lokal użytkowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym składa się z przedsionka, gabinetu zabiegowego, 2 gabinetów lekarskich, holu, pomieszczenia na odpady medyczne, pomieszczenia socjalnego, WC dla personelu i pacjentów; jest wyposażony
  w instalację elektryczną, telefoniczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i ciepłą wodę.
 3. Do lokalu przynależą tereny przychodni składające się z podjazdu dla niepełnosprawnych, schodów, trawników oraz sześciu miejsc parkingowych.
 4. Szczegółowy wykaz wyposażenia z określeniem stanu technicznego lokalu użytkowego został zawarty w załączniku nr 1 do umowy oraz w protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym przez strony w dniu zawarcia ww. umowy. Protokół stanowi integralną część niniejszej umowy.

§2

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal wraz z wyposażeniem opisany w § 1 umowy z przeznaczeniem na prowadzenie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

§3

 1. Najemca zobowiązuje się do używania lokalu określonego w § 1 ust. 1 i 2 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., a także w sposób nie zakłócający działalności Szkoły Podstawowej.
 2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
 3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z Wynajmującym.
 4. Bez zgody Wynajmującego Najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu,
  w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, innych przeróbek i adaptacji.
 5. Najemca może oddać lokal osobom trzecim w podnajem lub bezpłatne użytkowanie
  w celach związanych z prowadzeniem świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców gminy Zduńska Wola, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji właściciela obiektu.

§4

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać Najemcy przedmiot najmu określony w § 1 ust. 1
  i 2 umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy.
 2. Wynajmujący ma prawo do kontroli przedmiotu najmu przy udziale najemcy. Najemca zobowiązuje się udostępnić przedmiot najmu celem kontroli osobie wskazanej przez Wynajmującego po uprzednim powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym uprzedzeniem.

§5

 1. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości ………….. zł (słownie: ……………………) miesięcznie plus 23 % VAT łącznie …………. brutto (słownie: …………………………).
 2. Zapłata czynszu najmu następować będzie z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, po otrzymaniu faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 3. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu naliczane będą odsetki ustawowe.
 4. Najemca ponosić będzie opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w postaci:
 1. energii elektrycznej,
 2. sprzątania wynajmowanych pomieszczeń oraz terenów przynależnych (parkingu, trawników, schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych),
 3. usług telekomunikacyjnych.

Najemca zobowiązany jest do zawarcia stosownych umów oraz zainstalowania (na swój koszt) niezbędnych urządzeń pomiarowych.

§6

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu najmu w przypadku zmiany cen czynników cenotwórczych czynszu.

§7

 1. Wydanie lokalu Najemcy nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy.
 2. Potwierdzeniem wydania lokalu jest protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 1 ust. 4 umowy, podpisany przez Wynajmującego i Najemcę.
 3. Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu (szczegółowo opisanym w protokole, o którym mowa w § 1 ust. 4) i nie wnosi uwag.

§8

 1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat.
 2. Umowa może być wypowiedziana na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca rażąco naruszy warunki niniejszej umowy lub używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź oddał lokal w podnajem lub do używania osobie trzeciej bez akceptacji Wynajmującego.
 4. Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z opłatą czynszu za dwa kolejne okresy rozliczeniowe.
 5. W razie rozwiązania umowy najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym.
 6. Podstawą ustalenia stanu technicznego lokalu, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 umowy będzie protokół odbiorczy sporządzony i podpisany przez obie strony niezwłocznie po wydaniu przedmiotu najmu.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący Najemca

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie