Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

położonej w Piaskach, gmina Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.

poz.Nieruchomość ozn. KWNr. Geod. działkiPow. /ha/Opis nieruchomości – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoCena wywoławcza netto /zł/Podatek VATWadium /zł/Minimalne postąpienie /zł/
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1SR1Z/00022135/4728/31,5747W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny oznaczone symbolem 2U – tereny zabudowy usługowej Nieruchomość niezabudowana, na której zlokalizowane są schrony bojowe z okresu II wojny światowej.500 000 zł23%50 0005 000
 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wymienionej wyżej, w tabeli.
 2. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.07.2023 r. W terminie od 03.07.2023 r. do 14.08.2023 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 ze zm.) – wniosków nie złożono.
 3. W sąsiedztwie nieruchomości występuje sieć energetyczna. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze, natomiast odbiór ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego.
 4. W księdze wieczystej KW nr SR1Z/00022135/4 nie znajdują się żadne obciążenia.
 5. Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanej powyżej odbędzie się w dniu 16.11.2023 r.
  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
 6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział
  w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 13.11.2023 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 7. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 9. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
 10. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium do okazania celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,
 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie
  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 ze zm.).
 2. Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed zawarciem umowy przenoszącej własność.
 3. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.
 4. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 08.09.2023 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy