Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej

OGŁOSZENIE

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 269/2022

Prezydenta Miasta Tczewa

z dnia 19 lipca 2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Tczewie przy ul. Okrętowej:

1.Położenie nieruchomościm. Tczew ul. Okrętowa
2.Oznaczenie geodezyjne Księga wieczysta Użytekdziałka nr 984 (obręb 1) GD1T/00016845/5 Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 3840 m2 RV – grunty orne o powierzchni 1882 m2
3.Powierzchnia gruntu
5722 m2
4.Opis nieruchomościNieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana na terenie zurbanizowanym w północnej części miasta. Kształt działki nieregularny, teren o konfiguracji płaskiej, z niską zielenią nieurządzoną. W przypadku konieczności usunięcia zieleni nabywca nieruchomości wykona niezbędne prace we własnym zakresie i na własny koszt. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny niezagospodarowane, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, tereny rekreacyjne. Nieruchomość posiada wykonane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne podłączenia pozostałych mediów do sieci oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Z mapą uzbrojenia terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym. Urządzenie zjazdu z terenu działki nr 984, w zależności od planowanej funkcji terenu indywidualnego lub publicznego, możliwe z ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców, Rzemieślniczej i Okrętowej. Urządzenie zjazdu własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości, po uprzednim uzgodnieniu planowanego zamierzenia inwestycyjnego z Miejskim Zarządem Dróg w Tczewie. Urządzoną nawierzchnię jezdni posiada wyłącznie ulica Okrętowa. Miejski Zarząd Dróg w Tczewie nie posiada aktualnie planów inwestycyjnych dla ulic: Spółdzielczej, Stoczniowców i Rzemieślniczej.
5.Przeznaczenie nieruchomościDziałka nr 984 według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (jedn. tekst Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2166 z dnia 30 kwietnia 2020 r.) zapisana jest w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem UMN9 – „Staszica” należącej do strefy przedmiejskiej z przewagą zabudowy mieszkaniowej o niskim wskaźniku intensywności zabudowy, w wyznaczonym terenie przestrzeni publicznej o znaczeniu strategicznym „Zespół mieszkaniowo-sportowy międzywala”, oznaczonym w Planie symbolem UMN9 – I. Teren działki oznaczony jest symbolem 07 UO/KD-P, którego przeznaczeniem jest centrum usługowe dla zespołu nowej zabudowy mieszkaniowej oraz ogólnodostępny parking z miejscami postojowymi.
W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła Uchwałę Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Tczewie (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest położony w obszarze zdegradowanym i nie jest objęty obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485).
Nieruchomość nie znajduje się w wyznaczonych w MPZP obszarach o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi tj. obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dla których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie – raz na 10 lat, średnie – raz na 100 lat oraz obszarach, dla których prawdopodobieństwo jest niskie – raz na 500 lat.
Informacje dotyczące terenów zagrożonych powodzią w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego znajdują się na „mapach zagrożenia powodziowego”, przygotowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP).
Należy zapoznać się z ustaleniami zawartymi w tekście i na rysunku Planu – informacje dotyczące planu zagospodarowania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, Biuro Planowania Przestrzennego, tel. 58 77-59-311, 58 77-59-363 lub 58 77-59-344, a także na stronie internetowej http://mtczew.e-mapa.net/.
6.Termin i sposób zagospodarowanianieokreślony, w gestii nabywcy leży sposób zagospodarowania nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz innymi wytycznymi związanymi ze specyfiką nieruchomości. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymagać będzie wyłączenia części działki oznaczonej użytkiem „RV” z produkcji rolnej, na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
7.Forma oddania gruntuwłasność.
8.Cena wywoławcza netto1 750 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Cena nie zawiera należnego podatku VAT. Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).
9.Wysokość wadium 1)175 000,00 zł
10.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
Jednorazowo – wpływ osiągniętej w przetargu ceny nieruchomości musi nastąpić na konto Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.
11.Obciążenia i zobowiązania
Obciążenia: brak
Zobowiązania:
1. Na działce mogą znajdować się nieopisane przez gestorów i niewykazane na mapie sieci i przyłącza, a także strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci, przyłączy lub stref ochronnych we własnym zakresie i na własny koszt, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci, przyłączy lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. W przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci w celu dokonywania remontów, napraw, konserwacji lub modernizacji, usuwania awarii oraz do zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że znany jest mu przebieg przyłączy oraz że ewentualne ograniczenia sposobu korzystania z działki, wynikające z lokalizacji przyłączy, przebiegu sieci i stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie będą podstawą do wysuwania żadnych roszczeń w stosunku do Gminy Miejskiej Tczew. 2. Gmina Miejska Tczew nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo – wodnych, występowania w gruncie zbywanej nieruchomości ewentualnych zanieczyszczeń oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po ewentualnych konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Gminy wykonać stosowne badania we własnym zakresie i na własny koszt. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu, zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu oraz że zna i akceptuje stan techniczny i prawny nieruchomości.
3. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do sprawdzenia czy przedmiotowa nieruchomość odpowiada jego planowanym zamierzeniom inwestycyjnym, w szczególności pod kątem zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, warunków gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
4. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi zgodnie z wypisem z rejestru gruntów oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i że nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeśli po jej sprzedaży w wyniku pomiarów wykonanych przez uprawnionego geodetę okaże się, że powierzchnia przedmiotowej nieruchomości jest inna, niż jej oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków. 
5.Na gruncie zbywanej nieruchomości mogą się znajdować ewentualne nieczystości w związku z faktem, iż teren działki nie jest ogrodzony. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.
6. Niezależnie od podanych w ogłoszeniu o przetargu informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego, że jest świadomy powyższego faktu i zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Tczew wszelkich roszczeń z tego tytułu.

1) Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym działki oraz imieniem i nazwiskiem lub nazwą osoby, na rzecz której następuje wpłata, musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 20 września 2022 r. Termin zapłaty oznacza faktyczny wpływ środków na w/w konto bankowe. Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który został ustalony jako nabywca, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się przez wpłacającego z ustaleniami zawartymi w w/w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa, warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy Pl. Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, a także odpis z właściwego rejestru wskazujący na uprawnienie do reprezentowania (KRS lub CEIDG) wymaga formy pisemnej. Dokumenty te należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnik przetargu winien legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim:

  1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo przedłożenie zgody drugiego małżonka w formie pisemnego pełnomocnictwa określającego rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy;
  2. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich.

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, należy spełnić wymogi wynikające z tej ustawy.

Ostateczny termin wpłaty ceny sprzedaży, po odliczeniu wpłaconego wadium, upływa najpóźniej jeden dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w oznaczonym dniu i godzinie Prezydent Miasta Tczewa może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego komisji przetargowej. Protokół stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości i skutkować będzie przepadkiem wadium.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ogólnokrajowych procedur bezpieczeństwa, określonych w odrębnych przepisach oraz przestrzegania szczególnych zasad organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Tczewie, określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tczewa, obowiązujących w czasie przeprowadzania przetargu.

Powyższe ogłoszenie jest również zamieszczone na stronie BIP- http://www.bip.tczew.pl oraz http://mtczew.e-mapa.net/. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie pod numerem telefonu (58) 77 59 364.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie na okres od dnia 31 maja 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r. włącznie oraz umieszczony został na stronie internetowej: http://www.bip.tczew.pl oraz mtczew.e-mapa.net. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczony został do dnia 12 lipca 2022 r.

Prezydent Miasta

Mirosław Pobłocki

wytworzyła: Justyna Strzelecka

zaakceptowała: Jolanta Marcinczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z