Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

OGŁOSZENIE

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69 oznaczonej jako dz. 208/13

 1. Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.
 2. Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość niezabudowana oznaczona jako dz. 208/13, o powierzchni 0,0567 ha, oznaczenie użytków dr. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr BB1C/00098570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych i stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego.
 3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania:

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, uchwalonego uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2019 r., poz. 8826) działka 208/13, obręb 69 położona jest w terenie 24Utereny zabudowy usługowej.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. 208/13 (użytek dr) o powierzchni 0,0567 ha, położona w Cieszynie, obręb 69, objęta księgą wieczystą BB1C/0008570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic Pikiety i Hażlaskiej. Działka ma wydłużony kształt o nachyleniu w kierunku zachodnim i stanowi ciąg komunikacyjny – wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, użytkowaną jako dojazd i dojście do przylegających nieruchomości, a także częściowo jest użytkowana jako parking dla przyległej zabudowy usługowej o nawierzchni wyłożonej kostką betonową. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Hażlaskiej. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg, napowietrzna linia teletechniczna i kablowa. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej usługowo – handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie ma żadnych obciążeń ograniczonym prawem rzeczowym.

 1. Cena wywoławcza wynosi: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do sprzedaży mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 931 z późn. zm.).
 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.
 2. Warunkiem przystąpienia oferenta do przetargu jest:
 3. wpłacenie do dnia 04.11.2022 r. wadium w pieniądzu w wysokości: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych ) na rachunek Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Getin Noble Bank S.A. 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008

(za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek);

 1. złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z dodatkowymi warunkami przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń oraz, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany.
 2. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:

– za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 lub w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 lub przy ul. Bobreckiej 29 w terminie: do dnia 04.11.2022 r. godz. 1530 (za dzień wpływu uznaje się wpływ oferty do kancelarii Starostwa) – ofertę należy złożyć z dopiskiem:

Przetarg – nieruchomość – dz. 208/13 w Cieszynie, obręb 69 – nie otwierać”.

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu:

od 30.09.2022 r. do 04.11.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, tablica ogłoszeń – ul. Szeroka 13 i ul. Bobrecka 29, w godzinach pracy urzędu pod nr tel.:

33 47 77 424, 33 47 77 421 oraz na stronie internetowej: bip.powiat.cieszyn.pl (Starostwo Powiatowe/Nieruchomości – przetargi) i www.powiat.cieszyn.pl (Szybkie menu/Nieruchomości/ Nieruchomości na sprzedaż).

 1. Otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie się w dniu 10.11.2022 r. (czwartek)
  o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29, w sali nr 202.
 2. Zarządowi Powiatu przysługuje prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
 3. Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej przetargu.
 4. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, odstępuje się od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz przy ul. Szerokiej 13,

Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie internetowej:

www. powiat.cieszyn.pl

– bip.powiat.cieszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE