Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Powiat Lubelski ogłasza  IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego

OGŁOSZENIE

Powiat Lubelski ogłasza  IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego

 POWIAT LUBELSKI

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU W LUBLINIE

Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9

ogłasza  IV  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym

Bełżyce – Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto,

stanowiącej działkę nr 452/16 o powierzchni 0.6876 ha

  1.  Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):

         Nieruchomość zabudowana  położona jest w peryferyjnej południowej części Bełżyc, w kompleksie magazynowo – usługowym przy ul. Przemysłowej, w drugiej linii zabudowy. Odległość od centrum miasta około 2 km, od drogi wojewódzkiej nr 747 ok 3,5 km. Bezpośredni dojazd na odcinku ok. 40 do 120 m poprzez służebność przejazdu i przechodu planowaną  do ustalenia na działce gruntu nr 452/15.  Bezpośrednie otoczenie stanowi  zabudowa magazynowa i stacja kontroli pojazdów, pogotowie ratunkowe i administracja szpitala, kompleks magazynowy – chłodnia oraz tereny niezabudowane użytkowane rolniczo. Nieruchomość położona jest w terenie w pełni  uzbrojonym w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjną, gazową. Działka podłączona do wszystkich mediów oprócz gazu. Zabudowę nieruchomości stanowi kompleks  7 budynków magazynowo – warsztatowych. Teren działki  ogrodzony  i utwardzony. 

           Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II.   1. Wartość szacunkowa nieruchomości: 1 227 000,00 zł (netto), w tym wartość służebności przejazdu na działce nr 452/15

 2.  Cena wywoławcza nieruchomości:   900 000,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest  z podatku od towarów  i usług na podstawie art. 43 ust. 1    pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (Dz. U. z   2021 r. poz. 685  z późn. zm.).

Cena nieruchomości obejmuje wartość służebności przejazdu i przechodu na działce   nr 452/15.

  • Zarząd Powiatu w Lublinie ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości  45 000,00 zł.
  • Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu  06.09.2022 r. o godz. 9.00   w dużej sali konferencyjnej na parterze.
    • Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełżyce przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem RPU – obiekty związane z obsługą produkcji rolnej i usługami rolnictwa.

IV.    Termin zagospodarowania nieruchomości: 2  lata od podpisania aktu notarialnego.

V. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg – 14.12.2021r.,  II – przetarg   29.03.2022 r., III – przetarg – 21.06.2022 r.

VI     Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.

VII.   Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: 

Bank Millennium S.A Nr  02 1160 2202 0000 0002 8307 2085  na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 01.09.2022 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania   lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione   w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się  na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który   przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.

VIII.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,        podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

IX.   Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy  sprzedaży.

X.      Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady  Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2021 r., poz. 2213).

XI.     Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101  (I piętro), budynek A, (w dni robocze w godz. 7.30-15.30 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty – telefon: 81 52 86 661)  lub  telefonicznie pod nr 81 52 86 661.

           Wicestarosta Lubelski                                                                           Starosta Lubelski                                      Andrzej Chrząstowski                                                                                 Zdzisław Antoń

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.