Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

OGŁOSZENIE

Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Przeworskim

            Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Prowadzona jest również nieodpłatna mediacja.

W 2023 roku Starosta Przeworski ustalił 3 punkty, w których realizowane są zadania z  zakresu w/w ustawy.

Punkt w Kańczudze zlokalizowany jest w siedzibach: Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6, Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1, Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30, Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7 oraz Urzędu Gminy Gać, Gać 275. Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie.

 Punkt w  Przeworsku usytuowany jest: w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16, w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „PRAWNIKON” z  siedzibą w Rzeszowie.

Punkt  w  Sieniawie  zlokalizowany jest w siedzibach: Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97, Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127, w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16 oraz w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4. Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia z  siedzibą w Rzeszowie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem pomocy składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatną pomoc prawną mogą również uzyskać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących ww. działalność traktowana jest jako pomoc de  minimis.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po  umówieniu terminu porady.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: (16) 648 70 09

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 – 15.30 , we wtorki w godz. 7.30 – 17.00, w  piątki w godz. 7.30 – 14.00

Osoby zainteresowane, w tym osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za  pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Listę jednostek nieopłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu, harmonogram działania trzech punktów wraz  z ich lokalizacjami w Powiecie Przeworskim w 2023 roku oraz bliższe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć w  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Przeworsku www.bip.powiatprzeworsk.pl w zakładce Nieodpłatna  pomoc prawna na terenie Powiatu Przeworskiego oraz na stronie internetowej powiatu przeworskiego www.powiatprzeworsk.pl w zakładce InformatorNieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Przeworskiego.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ