Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 3/28, 2/27 i 2/160 położonych w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 53d i ul. Pawła Cymsa

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Inowrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 3/28, 2/27 i 2/160 położonych w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 53d i ul. Pawła Cymsa

Prezydent Miasta Inowrocławia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek nr 3/28, 2/27 i 2/160 położonych w Inowrocławiu
przy ul. Wojska Polskiego 53d i ul. Pawła Cymsa

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: następujące działki o łącznej pow. 0,0132 ha:
  1) nr 3/28 o pow. 0,0107 ha (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00055769/2;
  2) nr 2/27 o pow. 0,0009 ha (B – tereny mieszkaniowe) i nr 2/160 o pow. 0,0016 ha (Bi – inne tereny zabudowane) – zapisane w księdze wieczystej
  nr BY1I/00055768/5;
  oznaczone geodezyjnie na arkuszu mapy 251 (obręb 2), położone w Inowrocławiu odpowiednio przy ul. Wojska Polskiego 53d, ul. Wojska Polskiego i ul. Pawła Cymsa, stanowiące własność Miasta Inowrocławia.
  Wymienione księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
 2. Opis nieruchomości:
  1) działka nr 3/28 została zabudowana przez dzierżawcę nieruchomości pawilonem handlowo-usługowym na podstawie pozwolenia na budowę:
  a) nr ewidencyjny budynku – 639;
  b) powierzchnia zabudowy – 39 m2;
  c) rok zakończenia budowy – 1997;
  d) konstrukcja ścian zewnętrznych – mur;
  e) kondygnacje nadziemne/podziemne – 1/0;
  2) nieruchomość jest wydzierżawiana na podstawie umowy zawartej na czas określony;
  3) działka nr 2/160 przylega do ulicy Pawła Cymsa zaliczonej do kategorii drogi gminnej, a skomunikowanie nieruchomości może nastąpić na warunkach zarządcy tej drogi;
  4) na działkach nr 3/28, 2/27 i 2/160 znajduje się kanalizacja telekomunikacyjna wraz ze studnią telekomunikacyjną;
  5) przez działki nr 2/27 i 2/160 przebiega elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia oraz linia kablowa oświetlenia drogowego;
  6) w granicy działki nr 2/160 od strony ulicy Pawła Cymsa przebiega sieć gazowa;
  7) w dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA ksiąg wieczystych nr BY1I/00055768/5 i nr BY1I/00055769/2 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe o treści:
  „SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU POLEGAJĄCA NA: 1. PRAWIE DO UTRZYMYWANIA NA NIERUCHOMOŚCIACH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI BY1I/55768/5 I BY1I/55769/2 PRZYŁĄCZA GAZOWEGO NISKIEGO CIŚNIENIA DN 63 (URZĄDZENIA) PRZY PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU DZIAŁEK NR 3/27 I 2/76, 2. PRAWIE SWOBODNEGO, NIEZAKŁÓCONEGO I NIEUTRUDNIONEGO DOSTĘPU SŁUŻB GAZOWNICZYCH DO PASA GRUNTU, NA JAKIM JEST ZLOKALIZOWANA SIEĆ GAZOWA, CELEM JEJ KONSERWACJI, NAPRAW, WYMIANY NA NOWE, USUWANIA AWARII, DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW, MODERNIZACJI, REMONTÓW, PROWADZENIA INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ SIECI; PSG SP. Z O.O. MA PRAWO WEJŚCIA LUB WJAZDU, W TYM SPRZĘTEM CIĘŻKIM NA TEREN NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU W CELU WYKONYWANIA WYMIENIONYCH WYŻEJ CZYNNOŚCI, 3. OBOWIĄZKU POWSTRZYMYWANIA SIĘ PRZEZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OBCIĄŻONEJ OD TAKIEGO ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ SADZENIA DRZEW I KRZEWÓW, KTÓRE UNIEMOŻLIWIŁOBY SWOBODNY DOSTĘP DO URZĄDZENIA ORAZ PROWADZENIE PRAWIDŁOWEJ JEGO EKSPLOATACJI; 4. SŁUŻEBNOŚĆ BĘDZIE REALIZOWANA W PASIE GRUNTU O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI OK. 5,00 X 1,00 = 5,00 M2, OK. 0,50 X 1,00 = 0,50 M2 (SZER. 1,0 M), 5. PAS STREFY KONTROLOWANEJ WYNOSI 0,50 M Z KAŻDEJ STRONY PRZEWODU CZYLI BĘDZIE TO PAS
  O SZEROKOŚCI 1 METRA, 6. TRASA PRZEWODU – DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA: DZIAŁKA NR 2/76 – 5,0 MB, DZIAŁKA NR 3/27 – 0,50 MB, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W §3 OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU REP. A NR 4661/2014 Z DNIA
  25 SIERPNIA 2014 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATY STEPPA W INOWROCŁAWIU.”
  na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
  8) na działce nr 3/28 zlokalizowane są przyłącza wodociągowe obsługujące zlokalizowany na niej budynek oraz budynek nr 53a zlokalizowany na sąsiedniej działce nr 3/27;
  9) nabywca nieruchomości ustanowi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki
  nr 3/27 o pow. 0,0068 ha, oznaczonej geodezyjnie na arkuszu mapy 251, położonej w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 53a, stanowiącej obecnie własność Miasta Inowrocławia, zapisanej w księdze wieczystej BY1I/00055769/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, nieodpłatną służebność gruntową zapewniającą dostęp do przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na działce nr 3/28 przy ul. Wojska Polskiego 53d oraz umożliwiającą jego eksploatację, naprawę lub wymianę.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  i sposób jej zagospodarowania: teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem 16 U:
  1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – dopuszcza się realizację zabudowy przy granicy z sąsiednią działką budowlaną zgodnie z przepisami odrębnymi;
  2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
  a) minimalna intensywność zabudowy – 0,1;
  b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,65;
  c) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu – 65 %, w przypadku działek zabudowanych w ponad 65% – powierzchnia zabudowy nie większa niż istniejąca;
  d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30 %, w przypadku działek z procentowym udziałem powierzchni biologicznie czynnej mniejszym od 30% – zakaz rozbudowy;
  e) maksymalna wysokość zabudowy – 6,0 m, 1 kondygnacja nadziemna;
  f) geometria dachów – dachy o nachyleniu połaci dachowych do 90%;
  g) minimalna szerokość elewacji frontowych zabudowy – nie występuje potrzeba określania.
 4. Cena wywoławcza: 142.700,00 zł;
  w tym:
  1) wartość gruntu – 24.900,00 zł;
  2) wartość nakładów tj. pawilonu handlowo-usługowego – 117.800,00 zł.
  Powyższe wartości nie zawierają podatku VAT.
 5. Wadium (10% ceny wywoławczej): 14.270,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2022 r. o godz. 10.45 w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36, w sali nr 107-108 (I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium do dnia 18 sierpnia 2022 r. na rachunek bankowy Miasta Inowrocławia prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. nr 62 1020 1462 0000 7002 0313 0200. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz położenie nieruchomości. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Prezydent Miasta Inowrocławia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne oraz koszty sądowe.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia inowroclaw.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Inowrocławia bip.inowroclaw.pl, a także w dziennikach internetowych: infopublikator.pl i infoinwestycje.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33 w pokoju nr 32 (nr tel. 52 35 55 212).

/-/ WOJCIECH PINIEWSKI
Zastępca Prezydenta Miasta
z up. Prezydenta Miasta

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości