Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

29/2023

z dnia

29.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu, prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu, prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża

PREZYDENT

MIASTA ŁOMŻA

WGN.6840.3.13.2022                                                                                                                                                       Łomża,   08 września 2022 r.

W Y K A Z      N I E R U C H O M O Ś C I

stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), Prezydent Miasta Łomża podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu, prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża:

Oznaczenie nieruchomościdziałka nr 30409/8, obręb Łomża 3, ul. Ciepła, Nr KW LM1L/00027323/5
Pow. działki ewid.0,0899 ha
Opis nieruchomościNieruchomość gruntowa niezabudowana. Zlokalizowana jest w zachodniej części miasta w strefie peryferyjnej. Dojazd do działki ok. 200 m od strony ul. Wojska Polskiego ul. Ciepłą o nawierzchni asfaltowej; w ulicy przebiega sieć wodnokanalizacyjna, sieć energetyczna. Sąsiedztwo nieruchomości od strony zachodniej stanowi działka gruntu ozn. nr 31323; od strony południowej sąsiedztwo stanowią tereny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży ; dalej w kierunku wschodnim tereny produkcyjno-usługowo-handlowe, na którym to obszarze prowadzą działalność gospodarczą firmy z branży spożywczej, handlu detalicznego i hurtownie. Dalsze sąsiedztwo od strony zachodniej w kierunku ulicy Narodowych Sił Zbrojnych i w kierunku północnym stanowią niezabudowane działki gruntu wykorzystywane rolniczo, a przeznaczone w planie miejscowym pod produkcję i usługi. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o długości ok. 125 m i średniej szerokości ok. 7 m; zlokalizowana bezpośrednio wzdłuż pasa drogowego ulicy Ciepłej. Teren porośnięty roślinnością trawiastą; przez środek działki po jej dłuższym odcinku przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej ks150 z widocznymi wznoszącymi się powyżej poziomu terenu studzienkami betonowymi. Lokalizacja atrakcyjna ze względu na położenie w odległości ok. 200 m od ul. Wojska Polskiego będącej fragmentem drogi krajowej nr 61, która zostanie połączona węzłem drogowym „Łomża Zachód” z budowaną trasą Via Baltica. Działka obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym tj. służebnością gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 31323, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 30409/8, w dwóch miejscach tj. zjazd z ulicy Ciepłej na planowany parking zlokalizowany na działce 31323 o sz. 6,0 m oraz zjazd główny z ulicy Ciepłej w kształcie zbliżonym do trapezu o wymiarach 15,53 m (os trony ulicy Ciepłej) i 13,0 m (od strony działki nr 31323).
Przeznaczenie działki i sposób zagospodarowaniaNieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 484/LIII/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej). Zgodnie z miejscowym planem, działka ewidencyjna o numerze 30409/8 położona jest na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczonej symbolem 2PU. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy – Ba – tereny przemysłowe.
Cena wywoławcza /netto/100.000,00 zł
  Cena zbycia prawa własności  Uzyskana w przetargu + podatek VAT
Forma zbyciaPrzetarg ustny nieograniczony

UWAGI:

1.  Przez działkę nr 30409/8 przebiegają fragmenty linii elektroenergetycznych średniego napięcia, które  stanowią własność Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży oraz fragment sieci kanalizacji sanitarnej ks150 stanowiącą własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży. Nabywca nieruchomości ustanowi odpowiednie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. w Łomży oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży celem umożliwienia dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej, w celu ich naprawy i konserwacji oraz złoży wniosek o wpisanie w Dziale III księgi wieczystej w/w służebności.

2.   Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu i zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne oraz uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów i odbioru ścieków, a także wód opadowych.

3.   W przypadku wystąpienia w obrębie nabytego gruntu sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Łomża nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4.   Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, a także za wytyczenie granic nabytej nieruchomości (wraz z usunięciem zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją) ponosi nabywca.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni tj. do dnia ……………20.10.2022r……………..

Wykaz nieruchomości do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od 08.09.2022r. do 29.08.2022r.

Akceptował: Paulina Gałązka – Naczelnik –  Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – tel. 86 215 68 19

Opracował/sprawę prowadzi: Tomasz Brokowski– WGN – tel. 86 215 68 24

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.