Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

OGŁASZA  USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO  STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA OTWOCKA

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2023 r., poz. 344 ze zm.)  oraz realizując Uchwałę Nr XLI/276/2009 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat ogłaszam przetarg na najem niżej opisanego lokalu użytkowego

położenie lokaluOtwock, ul. Karczewska 27 w Otwocku, lokal ozn. nr 17 działka ew. nr 42 z obrębu 49
powierzchnia lokalupow. całkowita lokalu 79,50 m2, na którą składa się pow. użytkowa 59,59 m2 oraz
pow. pomieszczenia przynależnego – piwnica 19,91 m2
opis lokalu  lokal usytuowany w budynku mieszkalno-usługowym w centrum Otwocka. Właściciele lokali tworzą Wspólnotę Mieszkaniową. Lokal składa się z części użytkowej oraz części piwnicznej. Wejście do lokalu znajduje się z boku budynku od strony ul. Hożej. Część użytkowa lokalu składa się z 3 pomieszczeń (34,82 m2,  16,12 m2 i 6,57 m2) oraz schowka o pow. 0,66 m2. W części użytkowej lokalu znajdują się schody do części piwnicznej składającej się z pomieszczenia o pow. 14,25 m2, 2 schowków
o pow. 0,78 m2   i 3,12 m2  oraz WC o powierzchni 1,76 m2.  Lokal podłączony jest do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sieci c.o., zaopatrzony jest
w instalację elektryczną (przywrócenie dostaw energii następuje na koszt najemcy). Najemca zobowiązany jest do ponoszenie kosztów: Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję w wysokości jednego czynszu brutto. Lokal może być wykorzystywany na nieuciążliwą działalność usługową lub handlową. Przystosowanie lokalu do prowadzenia działalności następuje na koszt najemcy bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych nakładów w przypadku wygaśnięcia umowy najmu lub rozwiązania umowy z winy najemcy lub na jego wniosek. Przed przystąpieniem do prac Najemca musi uzyskać akceptację Wynajmującego na zakres i koszt robót.
czas trwania umowy10 lat
wywoławcza stawka czynszu za najem60,00 zł netto za 1m2 lokalu w stosunku miesięcznym. Do stawki osiągniętej
w konkursie dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień zawarcia umowy najmu (aktualnie jest to 23%). Licytacja stawki obejmuje powierzchnię użytkową lokalu. Za powierzchnię pomieszczenia przynależnego Wynajmujący będzie pobierał czynsz w wysokości 15,00 zł netto za 1 m2 lokalu w stosunku miesięcznym
Wysokość wadium4800,00 zł
Postąpienie1,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  25 lipca 2024 r.  o godz. 10.00 w  siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, budynek A, aula.

Wadium  należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 lipca 2024 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Otwocka  nr 51 8001 0005 2001 0007 9875 0018  Bank Spółdzielczy w Otwocku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na w/w konto tj. nie później niż 19.07.2024 r. – na przelewie należy zaznaczyć: „wadium- przetarg na najem części lokalu przy ul. Karczewskiej 27”

Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest do:

  1. aktualnego, tj. wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą konkursu, dokumentu identyfikującego podmiot (KRS, zaświadczenie o wpisie
    do ewidencji działalności gospodarczej),

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej wykonanie umowy najmu (wysokość kaucji wynosi równowartość jednego czynszu brutto). W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent który wygrał przetarg nie zawrze umowy najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

Pozostałym oferentom wadium zostaje zwrócone przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy.

– 2-

nie później niż w terminie 7 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu przetargu.

Termin obejrzenia lokalu należy ustalić telefonicznie (tel. 22 779 20 01 w. 181).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia
o przetargu.

Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu  oraz warunków umowy najmu można uzyskać
w Wydziale Nieruchomości  Urzędu Miasta Otwocka, bud. „B”, II piętro, pokój 38, tel. 022 779-20-01
wew. 181. Ogłoszenie o przetargu opublikowano w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka www.bip.otwock.pl oraz wywieszono na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Otwocka i w lokalu przeznaczonym do wynajęcia.                                                                                 

Otwock, dnia  18.06.2024 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu