Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. Staffa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. Staffa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XXII/182/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy ul. Staffa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu zabudowanego budynkiem.
 1. Oznaczenie nieruchomości:
  Przeznaczony do sprzedaży wolny lokal mieszkalny nr 2 znajduje się w budynku, położonym przy ul. Staffa nr 13 w Skarżysku-Kamiennej na gruncie stanowiącym działkę nr 15/3 o powierzchni 630 m2 (obręb 9 Zachodnie). Nieruchomość stanowi własność Gminy Skarżysko-Kamienna, posiada urządzoną księgę wieczystą nr KI1R/00023438/8. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Budynek mieszkalny z przeznaczonym do sprzedaży lokalem, położony jest w części środkowej miasta. Jest budynkiem wielorodzinnym w zabudowie zwartej, III kondygnacyjnym, podpiwniczonym. W sąsiedztwie zlokalizowane są podobne budynki mieszkalne, punkty handlowo-usługowe, szkoły, przychodnie lekarskie. Nieruchomość nie jest obciążona prawami, długami ani roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 2. Opis lokalu:
  • położony jest na parterze budynku;
  • skład lokalu: jeden pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka o łącznej powierzchni 33,00 m2;
  • budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną;
  • udział w nieruchomości wspólnej 465/3792 części.
 3. Na sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem przetargu zostały przeprowadzone cztery przetargi ustne nieograniczone, które odbyły się w dniach: 21 grudnia 2021 r., 15 marca 2022 r., 28 czerwca 2022 r., 25 października 2022 r. Przetargi z powodu braku oferentów zakończyły się wynikiem negatywnym. CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi – 62.920,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) i stanowi sumę ceny lokalu i ceny ułamkowej części gruntu, przy czym cena lokalu wynosi 58.736,00 zł, natomiast udziału w nieruchomości gruntowej – 4.184,00 zł. Na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.931 ze zm.) – sprzedaż niniejsza zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany przepisów powyższej ustawy do ceny sprzedaży nieruchomości będzie doliczony podatek VAT. WADIUM – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 201 (II piętro) Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
• wpłacenie wadium w pieniądzu ze wskazaniem nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej: VELOBANK S.A. nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007. Wpłaty należy dokonać do dnia 16 marca 2023 r. Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 16 marca 2023 r. środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu. Osoby, których wadium wpłynie na konto Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna po dniu 16 marca 2023 r. nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu
• złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
• złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2213);
• okazanie dowodu tożsamości;
• w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia prawa na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
• w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego;
• w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wpłacone wadium podlega:
 • zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi – uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.
 1. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2213).
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
 3. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
 4. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 5. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą oglądać lokal po uprzednim uzgodnieniu terminu z Referatem Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami tut. Urzędu pod numerem tel. (41) 25 20 531.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 022 (parter), nr tel. (41) 25-20-188.

Skarżysko-Kamienna, 08.02.2023.

                                  
 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej 

                                        
K o n r a d   K r ö n i g

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.