Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XLIX/407/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 maja 2022 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej nad rzeką Bernatka, obręb 0001 Milica.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej jako działka nr 24/2 o powierzchni 0,4651 ha obręb 0001 Milica, arkusz mapy nr 2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00009667/8.

II. Nieruchomość usytuowana jest na terenie objętym ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/33/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 kwietnia 2006 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 179 z dnia 19 lipca 2006 r., poz. 2095), zgodnie z którym działka nr 24/2 oznaczona jest symbolem 6ZP-US, przeznaczonym pod teren zieleni urządzonej – park leśny. Aktualnie, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/322/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 czerwca 2021 r. Gmina Skarżysko-Kamienna przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Zalew Bernatka” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej. Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje również działkę nr 24/2. Zgodnie z przyjętymi do tego opracowania planistycznego założeniami, ma to być teren przeznaczony pod zabudowę usług rekreacji i sportu.

III. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

IV. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 470 270,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100) + 23% VAT.

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), I piętro sala nr 115.

VI. Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ze zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, będzie przysługiwało z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

VII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 4 listopada 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 4 listopada 2022 r.),
 • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

VIII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

IX. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

X. Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XII. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XIII. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XIV. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


Skarżysko-Kamienna, dnia 05.09.2022 r.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.