Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej.

I. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki oznaczonej
 w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżyska-Kamiennej nr ewid. 154/39 ark. 17 obręb 0003 Place o powierzchni 3641 m², położona w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej
i Rejowskiej /teren w granicach wyznaczonych ogrodzeniem/.

 Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00009532/3.

II.1.Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Zmianą Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej”
zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 maja 2008 r. wraz z Zarządzeniem Zastępczym Nr 4/22 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.07.2022 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej znajduje się na terenie usług. Według  danych
 z ewidencji gruntów  jest to inny teren zabudowany oznaczony symbolem „ Bi”.

2.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

III. Przedmiotowy teren zostanie wydzierżawiony z przeznaczeniem na prowadzenie samochodowego parkingu niestrzeżonego.

IV. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku miesięcznym wynosi
1700,00 zł /słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100/ + VAT, wg stawki
23 %.

V. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 18 w Skarżysku-Kamiennej w sali konferencyjnej  II piętro
(nr 201).

VI. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 340,00 zł / słownie: trzysta czterdzieści złotych 00/100/ przy wpłaceniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007
Velo Bank S.A. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 21 sierpnia 2023 r.,
przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta /ostateczny termin wpływu 21 sierpnia 2023 r./,

– złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz treścią umowy dzierżawy i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

– złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wydzierżawienia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,

– okazanie dowodu tożsamości,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru,
a w przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa we właściwej formie upoważniającego do działania
na każdym etapie postępowania przetargowego,

– w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie właściwego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

– brak zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego, podatku od nieruchomości oraz innych tytułów wobec Gminy Skarżysko-Kamienna. Weryfikacji istnienia tych zobowiązań  dokonuje organ organizujący przetarg, a ich istnienie jest powodem niedopuszczenia oferenta do przetargu.

VII. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
 nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.  

VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

IX. Wpłacone wadium podlega :

– zaliczeniu w poczet kwoty czynszu dzierżawnego – w przypadku wygrania przetargu,

– przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu,

– zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

X. Istotne warunki umowy dzierżawy:

– teren będący przedmiotem dzierżawy zostanie wydzierżawiony na okres 2 lat
 z możliwością przedłużenia tego terminu maksymalnie do lat 3, z przeznaczeniem na samochodowy parking niestrzeżony,

–  czynsz za dzierżawę, ustalony w wyniku przetargu będzie płatny do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,

– dzierżawca będzie zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości i innych ciężarów związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa,

– dzierżawca wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas trwania umowy,

– Wydzierżawiający – Gmina Skarżysko-Kamienna zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czynszu dzierżawnego o roczny stopień inflacji występujący w gospodarce narodowej,
 nie częściej jednak niż raz w roku,

– dzierżawca będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości regulaminu funkcjonowania  parkingu oraz wysokości opłaty parkingowej, a także wykonywania konserwacji terenu i urządzeń,

-dzierżawca będzie zobowiązany do nie oddawania do bezpłatnego używania ani nie poddzierżawiania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej,

– dzierżawca będzie zobowiązany do utrzymania terenu na odpowiednim poziomie czystości
 i przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska,

– Gmina dopuszcza wznoszenie przez Dzierżawcę na dzierżawionym terenie nakładów nietrwale związanych z gruntem, z wyjątkiem samochodowych garaży blaszanych. Powyższe będzie mogło mieć miejsce po uprzednim uzyskaniu zgody Wydzierżawiającego oraz po uzyskaniu stosownej dokumentacji z zakresu prawa budowlanego.

Z chwilą zakończenia umowy, dzierżawca byłby zobowiązany do usunięcia wszelkich poczynionych nakładów i nie mogłoby to być podstawą dochodzenia przez niego z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Gminy Skarżysko-Kamienna.

– dzierżawca będzie zobowiązany do udostępniania dzierżawionej nieruchomości służbom eksploatacyjnym i konserwatorskim istniejących na niej sieci lub urządzeń
w przypadku przeprowadzania ich modernizacji, usuwania awarii, przeprowadzania konserwacji lub remontu. Lokalizacja i przebieg urządzeń stanowiących uzbrojenie techniczne nieruchomości będącej przedmiotem przetargu są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
 i Kartograficznej  z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1. 

– brak przekazania po zakończonej umowie przedmiotu dzierżawy, daje prawo Gminie do odszkodowania za bezumowne korzystanie z terenu w wysokości 300 % stawki czynszu dzierżawnego.

XI. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy
 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2023 poz. 344
ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2021  poz. 2213).

XII. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu  zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XIII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu oraz treść umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 024 parter, tel. 41 2520183, pok. 023 parter
tel. 41 2520179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 18.07.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy