Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/334/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 września 2021 r. ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej numerem 8/7 (obręb 0010 Metalowiec, arkusz mapy nr 6) o powierzchni 0,0151 ha.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej, w V Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00003345/3.

II. Przeznaczenie nieruchomości:
nieruchomość usytuowana jest na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „Krakowska – Południowa” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/116/2011 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 października 2011 r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. poz. 173), zgodnie z którym jest to teren oznaczony symbolem 5MN-U, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług.

III. Ograniczenie w przetargu polega na tym, że mogą brać w nim udział tylko osoby posiadające prawo własności do nieruchomości sąsiednich (graniczących z nieruchomością przeznaczoną do zbycia), posiadających bezpośredni lub prawnie uregulowany dostęp do drogi publicznej. Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że działka przeznaczona do sprzedaży, nie posiada dostępu do drogi publicznej, a z uwagi na swoją powierzchnię i kształt, może być wykorzystana wyłącznie na poprawę warunków zagospodarowania tych nieruchomości.

IV. Na nieruchomości znajduje się infrastruktura techniczna, której przebieg i usytuowanie są uwidocznione na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1 oraz do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro).

V. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

VI. Cena wywoławcza nieruchomości w przetargu wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) + 23% VAT.

VII. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 8 listopada 2022 r. o godzinie 10.00 w budynku przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), I piętro sala nr 115.

VIII. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • zgłoszenie przez właściciela w terminie do dnia 3 listopada 2022 r. uczestnictwa w przetargu, wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do nieruchomości o których mowa w punkcie III, a w przypadku braku bezpośredniego dostępu nieruchomości do drogi publicznej, także dokumentu potwierdzającego prawne uregulowanie tego dostępu,
 • wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) – przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej nr 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 Getin Noble Bank S.A. Wpłaty należy dokonać do dnia 3 listopada 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 3 listopada 2022 r.),
 • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
 • okazanie dowodu tożsamości,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego ze współwłaścicieli nieruchomości o których mowa w punkcie IIII – okazanie pisemnej zgody drugiego/pozostałych współwłaściciela/współwłaścicieli z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości na współwłasność.

IX. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do nabycia praw na własną rzecz.

X. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta) oraz zamieszczona na stronie www.bip.skarzysko.pl, nie później niż w dniu 7 listopada 2022 r.

XI. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

XII. Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu,
 • przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
 • zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

XIII. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

XIV. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.

XV. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.), wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

XVI. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

XVII. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122D (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta), Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 307 (III piętro) – tel. 41 25-20-179.


Skarżysko-Kamienna, dnia 29.09.2022 r.    

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie