Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze 3979 o pow. 0,1115 ha

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze 3979 o pow. 0,1115 ha

MK.6840.2.2023.KKK

e-dok: 22980.2023

Na podstawie § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), Uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarządzenia Nr 202/23 Wojewody Śląskiego z dnia
16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Świętochłowice na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Świętochłowicach na terenach po b. KWK „Polska-Wirek” przy Hucie „Florian” oraz Zarządzenia Nr 311/2023 Prezydenta Miasta Świętochłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenach po b.KWK „Polska – Wirek” przy Hucie „Florian, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 3979

Prezydent Miasta Świętochłowice

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż:

 1. Prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu o numerze 3979 o pow. 0,1115 ha, obręb Świętochłowice (0003), położona: na terenach po b. KWK „Polska – Wirek” – przy Hucie Florian;
  w/w. działka objęta jest jednostką rejestrową G. 620 oraz księgą wieczystą KW nr KA1C/00017950/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie
 1. Działka położona w południowej części miasta Świętochłowice. W sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę przemysłową oraz zabudowa o charakterze przemysłowo – magazynowym. W niedalekiej odległości przebiega linia kolejowa. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo – usługowa. Brak w bliskiej odległości dostępu do ważnych szlaków komunikacyjnych o dużej przepustowości. Działka znajduje się na terenach po byłej KWK „Polska – Wirek” przy Hucie Florian. Działka gruntowa porośnięta dziko rosnącą roślinnością. Na terenie działki znajdują się pozostałości po dawnej zabudowie (betonowe fragmenty fundamentów).
  Działka posiada kształt nieregularny, znacznie wydłużony. Kształt powoduje istotne problemy
  w optymalnym zagospodarowaniu.
  Działka nieuzbrojona. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do asfaltowej drogi publicznej. Dostęp do drogi odbywać się będzie poprzez działkę sąsiadującą.
 2. W dziale III księgi wieczystej widnieje wpis: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Dział IV – wolny jest od wpisów.
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Wojska Polskiego i Metalowców oraz torami kolejowymi, zatwierdzonym Uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach z dnia 28 stycznia 2015 r., (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 598 z dnia 6 lutego 2015 r.) dla nieruchomości obowiązuje zapis B1.13UP – tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych, częściowo KW3 przeznaczonej pod tereny dróg wewnętrznych oraz B 1.12.PP przeznaczonej pod tereny zabudowy przemysłowo – produkcyjnej
 4. Pierwszy przetarg odbędzie się 13 października 2023 r. o godz. 1100 w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54.
 5. Cenę wywoławczą do pierwszego przetargu ustala się w wysokości 140.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki na dzień zbycia.
 6. Wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do 09 października 2023 r. z dopiskiem: „MK/2023/wadium do przetargu – teren po b. KWK „Polska – Wirek” – przy Hucie Florian, Skarb Państwa”. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
 7. Sprzedaż części nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli bądź użytkowników wieczystych działek przyległych, tj: 3891, 3980, 1597/285, 4249/1, 3892. Forma przetargu ustnego ograniczonego została wybrana z uwagi na brak dostępu sprzedawanej działki do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej, nastąpi przez działkę przyległą w zależności od wyniku przetargu.
 8. Pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu można dokonać do 02 października 2023 r. Zgłoszenie może być wysłane pocztą, lub dokonane osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice. Lista osób zakwalifikowanych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Świętochłowice nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Na mocy Zarządzenia Nr 202/23 Wojewody Śląskiego z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia zgody Prezydentowi Miasta Świętochłowice na zbycie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Świętochłowicach na terenach po b. KWK „Polska-Wirek” przy Hucie „Florian”, cena wywoławcza we wszystkich prowadzonych przetargach lub rokowaniach nie może ulec zmianie.
 11. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawiania nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej:
  1) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu pisemnie, na zasadach wymienionych w pkt 13 ppkt 2) – 3) niniejszego Ogłoszenia;
  2) w terminie do 09 października 2023 r. są zobowiązane przedłożyć oryginał zaświadczenia lub decyzji, które potwierdzają prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami kraju
  a adnotacją właściwego Wojewody o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia
  do rekompensaty za pozostawione mienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca
  2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej;
  3) w terminie do 09 października 2023 r. zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia
  do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego do przetargu na wypadek uchylenia się
  od zawarcia umowy.
 12. W przetargu mogą brać udział osoby, które:
  1) wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
  2) przedłożą pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu zawierające oznaczenie geodezyjne nieruchomości, a ponadto: imiona, nazwisko, serię i nr dowodu osobistego, PESEL. W przypadku podmiotów innych, niż osoby fizyczne, zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, siedzibę, numer KRS lub REGON i dane pełnomocników/osób reprezentujących w przetargu. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo następujące oświadczenia:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnienie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomości”,
   „Zapoznałem/am się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości”,
   „W przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomości zobowiązuję się do zlecenia wykonania tej czynności na własny koszt”.
  Zgłoszenie można pobrać pod poniższym adresem internetowym:
  https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/26265151?version=1.0
  3) przedłożą ważny dowód tożsamości (osoby fizyczne). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz dowód tożsamości.
  W przypadku pełnomocników – pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby umocowanej
  do działania. W przypadku osoby prawnej – aktualny wypis z KRS oraz dowód tożsamości osoby, której reprezentacja wynika z KRS.
 13. Dokumenty składane w postępowaniu przetargowym lub w rokowaniach powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty w języku innym, niż polski, powinny być przedkładane wraz uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
 14. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 15. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 16. Osoba, która wygrała przetarg jest zobowiązana, przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach prowadzony przez
  PKO BP SA nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 wpłaty ceny nabycia prawa własności nieruchomości. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt poprzedzającym niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. Cudzoziemcy, o ile wygra przetarg, a nie przedłoży,
  w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie, decyzji właściwego ministra, zezwalającej
  na nabycie nieruchomości.
 18. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księgach wieczystych ponosi nabywca.
 19. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).
 20. Prezydent Miasta Świętochłowice wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 21. Ogłoszenie niniejsze podlega publikacji w Infopublikatorze.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
  oraz zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54.
 22. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, pokój nr 112, tel. 32 3491-932.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy