Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie granicy z m. Chorzów

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy położonej w rejonie granicy z m. Chorzów

MK.6845.1.8.2023 KK

Dokument 13739.2023

Świętochłowice,

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2023 r. poz. 344)    

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do dzierżawy:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00007656/6 prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.1011,

2. Powierzchnia nieruchomości:  – 6 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnie oznaczonej numerem 835/107 w obrębie Świętochłowice, położona w rejonie granicy z m. Chorzów,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: droga dojazdowa,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

10,00 zł +Vat,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny w stosunku miesięcznym, do końca danego miesiąca,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w oparciu                            o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego,

11.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste najem
lub dzierżawa: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy,                                                                                                             

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego

pokój nr 112, tel. 32 3491932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z