Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu położona w rejonie ul. Śląskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu położona w rejonie ul. Śląskiej

MK.6845.1.20.2023 KK

Dokument 13336.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023 r. poz. 344)

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej  do najmu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00019199/1, prowadzony  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.641,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  20,83 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z części działek ewidencyjnie oznaczonych numerami 1551/263 oraz 1558/263, w obrębie Świętochłowice, położona w rejonie
ul. Śląskiej,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: garaż murowany,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz z tytułu najmu w wysokości

81,24 zł + Vat,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz z tytułu najmu płatny w stosunku miesięcznym, do ostatniego dnia danego miesiąca,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu z tytułu najmu podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego, 11.Informacje o przeznaczeniu, do oddania w najem lub dzierżawe: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932   

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO