Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7563
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej

Świętochłowice

MK.7125.35.2023.JD

Nr dok.: 26364.2023

            Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2023r., poz. 344 z póź.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00015811/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1461

2) powierzchnia nieruchomości:

31/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym 1529/336 o powierzchni 3 112m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,90m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 8,25m2.  

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 4 znajdujący się w segmencie nr 7d budynku mieszkalnego nr 7a-7b-7c-7d-7e, położony w Świętochłowicach przy ul. Hutniczej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 31/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1529/336 o powierzchni 3 112m2.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6) cena nieruchomości:

140 986,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 00/100).

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Kościerzynie przy ul. Do Parowozowni w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.