Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6695
/
/
Prezydent   Miasta   Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 2, usytuowany jest w budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Świętochłowicach przy ul. Wierzbowej

OGŁOSZENIE

Prezydent   Miasta   Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 2, usytuowany jest w budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Świętochłowicach przy ul. Wierzbowej

Świętochłowice,

MK.6840.7.2023.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00020815/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
    Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1184

2) powierzchnia nieruchomości:

    43/1000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych:  896/14 i 897/14     o łącznej powierzchni 1323 m2

    lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 52,27 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 2,71 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2, usytuowany jest w budynku mieszkalnym nr 2 położonym w Świętochłowicach przy ul. Wierzbowej, sprzedawany jest wraz ze sprzedażą udziału w wysokości 43/1000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

      lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 896/14 i 897/14 o łącznej powierzchni 1323 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:

     180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
      użytkowanie, najem lub dzierżawę:

      sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE