Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

89/2023

z dnia

30.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2588
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny nr 7 usytuowany w segmencie nr 33a budynku mieszkalnego nr 33-33a, położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny nr 7 usytuowany w segmencie nr 33a budynku mieszkalnego nr 33-33a, położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej

Świętochłowice,

MK.6840.60.2022.DZ

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)   

Prezydent   Miasta   Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

    KW Nr KA1C/00043880/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
    Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G. 2281

2) powierzchnia nieruchomości:

68/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym: 2629/143 o powierzchni 1 281 m2

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 71,10 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 8,36 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 7 usytuowany w segmencie nr 33a budynku mieszkalnego nr 33-33a, położonego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości  68/1000 we współwłasności:

    – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli  lokalu

     lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

    – działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym: 2629/143 o powierzchni 1 281 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

     zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy     złotych)

7) wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

     sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

      6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji  udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118,

tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nr 60/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 59/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Wykaz nr 61/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju

Ogłoszenia Starosty Tomaszowskiego z dnia 30.03.2023 r. znak GGN.683.128.2020 – Ogłoszenie Starosty Tomaszowskiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną numerem działki 217/20 i 217/18, położoną w obrębie 0013 Tomaszowa Mazowieckiego.