Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE

Prezydent  Miasta  Świętochłowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę

MK.6845.2.1.2023KK

Dokument 7885.2023

Na podstawie art. 35 ust.1, ust.2  ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z  2021 r.,  poz. 1899 z późn.zm. )

Prezydent  Miasta  Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej  do oddania w dzierżawę:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 
KW KA1C/00046703/6 prowadzona  przez  Sąd  Rejonowy  w  Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych,  jednostka rejestrowa: G.2365,

2. Powierzchnia nieruchomości:  –  1153 m²,

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnie oznaczonej numerem 4197 w obrębie Świętochłowice, położona w rejonie ul. Wojska Polskiego,

4. Przeznaczenie nieruchomości  i sposób zagospodarowania: staranie się o niezbędne pozwolenia do wykonywania deklarowanej działalności,

5. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,

6. Cena nieruchomości: nie dotyczy,

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:  nie dotyczy,

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: czynsz dzierżawny w wysokości

484,26 zł + Vat ,

9.Termin wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny w stosunku rocznym w terminie do końca września danego roku,

10.Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu dzierżawnego podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,  publikowany  przez Prezesa GUS
w „Monitorze Polskim” za okres  roku poprzedniego,

11.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste najem
lub dzierżawa: opisana nieruchomość gruntowa została przeznaczona do dzierżawy,

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112, tel. 32 3491932

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO