Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowicepodaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie

Wywieszono na tablicy 05.04.2023

Zdjęto z tablicy: 17.05.2023

Świętochłowice, 5 kwietnia 2023 r.

MK.6845.1.27.2023.GP

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KA1C/00007218/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka gruntu o nr: 4503, obręb 0003 (Świętochłowice), jednostka rejestrowa G.302.
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0563 ha.
 4. Opis nieruchomości: Część nieruchomości gruntowej obejmująca zabudowaną działkę gruntu o nr 4503. Nieruchomość jest własnością Gminy Świętochłowice, znajduje się przy ul. Sikorskiego 9 w Świętochłowicach. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową i budynkami gospodarczymi oraz z budynkiem szkoły. Dojazd do nieruchomości od drogi publicznej – ul. Sikorskiego. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalno-usługowy w zabudowie półzwartej. Budynek jest 3-kondygnacyjny, murowany, z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy, kryty papą. Okna drewniane i PVC. Powierzchnia zabudowy wynosi 217 m2, powierzchnia użytkowa – 439,18 m2. Stan budynku określono na przeciętny. Granice działki tworzą kształt regularny. Część niezabudowana stanowi podwórze. Teren jest uzbrojony w infrastrukturę techniczną w postaci sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazociągowej, telekomunikacyjnej.
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Teren nieruchomości znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalony na mocy Uchwały Nr XV/142/15 Rady Miasta Świętochłowice z dnia 25 listopada 2015 r. Teren oznaczony jest symbolem: UO – tereny zabudowy usługowej – usługi oświaty.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 7. Cena nieruchomości: wartość rynkowa prawa własności nieruchomości ustala się na kwotę 1 304 000,00 zł (jeden milion trzysta cztery złote 00/100).
 8. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 9. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: 0,1% wartości ceny nieruchomości + 23% VAT.
 10. Terminy wnoszenia opłat: pierwsza opłata wniesiona zostanie nie później, niż na 3 (trzy) dni przed zawarciem stosownej umowy użytkowania, kolejne opłaty będą wnoszone bez wezwania, rocznie do końca marca.
 11. Zasady aktualizacji opłat: raz na 3 lata w przypadku zmiany wartości nieruchomości.
 12. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: oddanie nieruchomości w użytkowanie nastąpi w drodze bezprzetargowej.
 13. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszeni w Monitorze Urzędowym, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta
/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony