Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Prezydent Miasta Świętochłowicepodaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Umieszczono na tablicy urzędu:24.03.2023

Zdjęto z tablicy urzędu:14.04.2023

Świętochłowice, 24 marca 2023 r.

MK.6840.14.2022.GP

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent Miasta Świętochłowice
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: KW KA1C/00007171/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka gruntu nr 3664/2, obręb Świętochłowice (0003), położenie: przy ul. Ceramicznej, jednostka rejestrowa G.253
 3. Powierzchnia nieruchomości: 0,0760 ha.
 4. Opis nieruchomości: sprzedawany teren jest zlokalizowany w południowej części miasta Świętochłowice, przy granicy z miastem Ruda Śląska. W sąsiedztwie znajdują się tereny o charakterze przemysłowym oraz tereny niezabudowane, częściowo porośnięte dziko rosnącą roślinnością. W dalszej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz handlowo-usługowa. Brak dostępu do ważnych szlaków komunikacyjnych o dużej przepustowości w najbliższym otoczeniu. Działka nr 3664/2 – jest działką gruntowa, niezabudowaną, wzdłuż jej północnej granicy przebiega ogrodzenie. Teren posiada kształt nieregularny powodujący uciążliwości we właściwym zagospodarowaniu, częściowo pofałdowany. Działka gruntu jest uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej odbywać się może na zasadzie ustalenia służebności gruntowej przez nieruchomości gminne albo przez nieruchomość sąsiednią, która taki dostęp posiada.
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podjętym Uchwałą Nr IX/77/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach, z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Śląskiej, ks. Tunkla i Ceramicznej sprzedawana nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem Z2.1UP – tereny zabudowy usług komercyjnych i produkcyjnych.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 7. Cena zbycia nieruchomości: 127 000,00 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) netto. Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki na dzień zbycia.
 8. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.
 9. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.
 10. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
 11. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
 12. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej, w trybie przewidzianym w art. 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344).
 13. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

Z up. Prezydenta Miasta Świętochłowice

I Z-ca Prezydenta Miasta

/-/ Sławomir Pośpiech

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony